2019-2020 Türkçe Dersi 1. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Toplantı Tutanakları

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem Türkçe dersi zümre kurulu toplantı tutanağını sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HASANAĞA ŞEHİT PİYADE ER KADİR ÇAVUŞOĞLU ORTAOKULU

TÜRKÇE SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No                              :                1
Toplantı Tarihi                         :        04 / 09 / 2019   
Toplantı Saati                          :         10. 30
Toplantı Yeri                            :              Öğretmenler Odası                
Toplantıya Katılanlar            :              Kadir AKARDERE, Sefa AVCILAR, Mustafa Tekin ESEN,

                                                               Elif UĞUR, Selda AYHAN AKBAŞ, Sinan DELİBAŞ

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’nün  83203306-10.06.01-E.9580952 sayılı ve 07.09.2016 tarihli  “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği’ konulu genelgenin(2016/18)  incelenmesi
 3. Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma planlarının hazırlanması,
 4. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 5. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
 6. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
 7. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
 8. Türkçe Öğretim Programı, ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
 9. Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi, öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
 10. Diğer zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılması.
 11. Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması.
 12. İş sağlığı ve güvenliği
 13. Öğrencilerin korunması
 14. Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE -1-

                  Zümre başkanlığına Türkçe Öğretmeni Selda AYHAN AKBAŞ seçildi.

  Müdür Yardımcısı Sinan DELİBAŞ ; 2019-2020 Eğitim – Öğretim yılının okulumuza ve Türk Milli Eğitimi’ne hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı açmıştır. Diğer Türkçe  öğretmenlerimizin de  toplantıda hazır olduğu görülmüştür.

MADDE -2-

                 Milli Eğitim Bakanlığı’nın “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği’ konulu genelgesi zümre başkanı tarafından okundu. Bu hususta bakanlığımızın okulların açıldığı ilk hafta için yaptığı çalışma takvimine uyulmasına ve okul idaresinin belirleyeceği plan doğrultusunda hareket edilmesine karar verildi.

Zümre başkanı Selda AYHAN AKBAŞ,‘‘Vatan savunması, istiklâl ve istikbal uğruna canlarını feda eden “15 Temmuz Şehitleri’mizin unutturulmamasının ve demokrasi, şehitlik, millî irade, yurt savunması konularında öğrencilerimizin bilinçlendirilmesinin eğitim-öğretim faaliyetinin özünü oluşturduğunu ifade etti.

MADDE -3-  

              Zümre Başkanı Selda AYHAN AKBAŞ, 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi”nde yer alan zümre ile ilgili değişen yönetmelik maddelerini ve  Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu’nun nasıl yapılacağını düzenleyen 35. maddesinde yer alan “Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.“Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır” bölümünü okudu.

Zümre Başkanı; “İlgili yönergenin 12. maddesine göre artık zümre toplantılarının dijital ortamda e-zümre olarak  yapılmayacağını, kararların eğitim-öğretim sürecinde takibinin yapılacağını ve yine aynı şekilde; yazılı olarak da kurul tutanağının da hazırlanıp, toplantıya katılmayanlar da dâhil ilgili tüm zümre kurulu üyeleri tarafından imzalanıp eğitim kurumu yönetimince saklanacağı” bilgisini verdi.

MADDE -4-

               Türkçe  öğretmeni Sefa AVCILAR, 2018-2019 eğitim öğretim yılı zümre kurulu kararlarını okudu. İlk dönem yapılan zümre toplantısında alınan kararlar gözden geçirildi. Sınıflar düzeyinde yıllık planda belirtilen şekilde konuların işlendiği belirtildi. Her sınıf düzeyinde planlandığı gibi kitap okuma çalışmaları yapıldı. Belirli Gün ve Haftalarda sınıflar arası pano çalışmaları düzenlendi. Yeni dönemde de kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Belirli Gün ve Haftalara ait çeşitli etkinlikler yapılması planlandı. Yeni dönemde kütüphane ve kitap fuarlarına imkânlar doğrultusunda gezilerin yapılabileceği kararlaştırıldı. Kitap okumayı sevdirecek farklı etkinliklere yıl içereisinde yer verileceği, okuldaki tüm öğretmenlerinde katılımının sağlanması için uğraş vereceği yönünde Sefa AVCILAR görüşlerini belirtti. Sefa AVCILAR önderliğinde takibi yapılan, kütüphane kayıtlarınca en çok kitap okuyan kitap kurtlarının aylık olarak belirlenmesi ve ödüllendirilmesi etkinliğine devam ettirilmesine karar verildi.

MADDE -5

                 İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 21.07.2012 tarihinde yapılan değişikliklere dikkat edilerek incelendi, 5. sınıfların da ortaokul kapsamına alınması nedeniyle bu sınıfların müfredatının ve kılavuz kitaplarının dikkatle incelenmesinin gerektiğini belitildi. Bu sınıfların seviyelerine inebilmek için derslere hazırlıklı gelmenin önemi üzerinde duruldu. 30.06.2005 tarihli ve 186 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla yayınlanan Türkçe Eğitim Programında yer alan aşağıdaki ifadeler .

               “ Türkçe öğretiminden beklenen öğrencinin okuma, dinleme, izleme, konuşma ve yazma becerilerini dilin kurallarına uygun geliştirilmesidir. Bir sonraki aşamayı oluşturan ortaöğretim ise, Türkçenin imkanları çerçevesinde tarihi süreçte oluşan edebi dilin gelişimini, özelliklerini ve ürünlerini öğretmeyi hedefler bu açıdan bakıldığında 5,6, 7, ve 8. sınıflar bir geçiş dönemi özelliği gösterir. Öğrenci bu dönemde 1-4. sınıflarda öğrendiklerini, seviyesine uygun Türk ve dünya edebiyatının seçkin örnekleriyle geliştirir ve kendi anlam dünyasını yapılandırmaya başlar.”

                Bu sebeple 5. ve 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı, bu bütün ve devamlılık göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 26 Temmuz 2014 Tarihli yeni Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliği incelendi. Bu yönetmeliğe göre performans görevlerinin kaldırıldığı, ders saati 3 ve 3’ün altındaki derslerde en az iki sınav yapılır, fıkrasının iki sınav yapılır şeklinde değiştirildiği ve ortak sınav zorunluluğunu kaldırıldığının anlaşıldığı söylendi.

                1739 sayılı Türk Milli Eğitimi Temel Kanununun genel amaçları Mustafa Tekin ESEN tarafından okundu. 2365 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Amaçlar ve Genel Esaslar konulu ikinci kısmından; “Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak, öğrenciye Atatürk ilke ve inkılâplarına, T.C. Anayasasına, demokrasisinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak, öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede benimsemesini ve uygulamasını sağlamak, öğrenciye ferdi ve toplumsal meselelerini tanıma ve bunlara çözüm arama alışkanlığı kazandırmak; öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünme ve çalışma alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlamak” şeklinde özetlenebilecek İlköğretimin amaçlarına özellikle hassasiyet göstererek, verilecek eğitimi bu yönde biçimlendirme görüşü benimsendi. Dersin  genel amaçları okunmuştur. Ders konularımızın eğitim yılı çalışma takvimingöre ve iş günü takvimine göre düzenlenmesine karar verilmiştir.

MADDE -6  

                   Atatürkçülük ile ilgili konular öğretim programının uygulanması sürecinde vurgulanacaktır. Bu kapsamda Atatürk’ün bilime, bağımsızlığa, milli egemenliğe, demokrasiye, sosyal bilimlere verdiği önem anlatılarak Atatürk’ün kişilik özellikleri belirtilecektir. Türkçe dersinde Atatürk’ün, ülkemizin bağımsızlığını kazanmasındaki ve modern Türkiye’nin kurulmasındaki özverisi, ileri görüşlülüğü, vatanseverliği askeri dehası vb. özellikleri bağlamında anlatılacaktır. Böylece öğrencilerin ulusal bilinç ve ülke sevgisiyle; iyi vatandaş, iyi birey olarak yetiştirilmesine özen gösterilecektir. Alınan karara göre Atatürkçülük ile ilgili konuların işlenişine, üniteyi bölmeden devam edilmesine karar verildi.

MADDE -7

                19 Ağustos 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan “Türkçe Öğretim Programı incelendi. Türkçe öğretmeni Selda AYHAN AKBAŞ  bu konuda şu açıklamaları yaptı: “Yeni müfredata 2018-2019 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda geçilmişti 6-7 ve 8. sınıflarda ise bu eğitim-öğretim döneminden itibaren tamamen geçilecek. Yeni müfredat basitleştirilmiş, hacmi daraltılmış yani kazanımlar ciddi oranda azaltılmış, öğrencilerin analiz, sentez, muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi planlayacak şekilde hazırlanmış. Yeni müfredatla birlikte artık öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitabı bulunmayacak.”

                Türkçe dersinde öğrencilerin aktif olarak derse katılacakları yöntem ve teknikler kullanılacak. Bu doğrultuda drama, piyes, altı şapkalı düşünme, oyunlaştırma vb. yöntem ve tekniklerle ders eğlenceli hale getirilecektir.

               Derslerde kullanılacak kaynak kitaplar konusu dile getirildi.Ders içinde kullanılacak kitaplar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar olarak belirlenmiştir.

               Zümre Başkanı Selda AYHAN AKBAŞ derslerde kullanılacak araç gereç konusunda ise; ders saati ve konuların önemi ve dağılımı dikkate alınarak değişik araç gereçler kullanılmasının, akıllı tahtanın etkin şekilde kullanılmasının ve farklı etkinlikler yapılmasının önemine değindi.Bu konuda EBA’nın aktif olarak kullanılmasına karar verildi. Zümre öğretmenleri arasında araç/gereç/materyal ve doküman konusunda karşılıklı yardımlaşma yapılmasına karar verildi.Okuma kültürünün tam olarak yerleştirilmesi, öğrencilerin bu konuda duyarlılık ve okuma alışkanlığı kazanımının sağlanması doğrultusunda, haftada 1 ders saatinin, okul Z kütüphanesinde gerçekleştirilmek üzere “Okuma Saati” olarak devam ettirilmesine karar verildi.

MADDE -8  

                 Türkçe öğretmeni Kadir AKARDERE Milli Eğitim Bakanlığının Ağustos 2003’te, 2551 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan “Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine Dair Yönerge”nin 11. maddesine göre yıllık planların kesin olarak hazırlanacağını ifade etti. Yine aynı yönergenin Ağustos 2005’te 2575 sayılı Tebliğler Dergisi ile değiştirilen 12. maddesinin; “Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, okulun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır” şeklinde düzenlendiğini belirtti bu doğrultuda da öğretmen kılavuz kitabı olmadığı için her ders için günlük plan yapılması karara bağlandı. Ayrıca özel gereksinimi olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş öğretim programları (BEP) yıllık ve günlük planları hazırlanacaktır.

Derslerin işlenmesi ile ilgili esaslar ve dersin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler şu şekilde kararlaştırılmıştır:

 • Derslerin işlenişinde; anlatım, soru-cevap, gezi gözlem, proje, tartışma (panel, münazara, forum vb.), örnek olay, beyin fırtınası, bireysel çalışma, grup çalışması, problem çözme, kaynak kişilerden yararlanma yöntemleri ile; gösteri, drama ve rol yapma, 6 şapka tekniklerinden konuların yapısına göre faydalanılacaktır.
 • Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve şiir gibi türlerden yararlanılarak ders edebî ürünlerle desteklenecektir. Öğrenciler; konuları sevdirecek roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi edebî ürünler okumaya teşvik edilecektir.  Ayrıca uygun görülen kazanımlar resim, musiki, minyatür, gravür, hat, heykel, mimari, tiyatro, sinema gibi geleneksel veya modern sanat ürünleriyle desteklenecektir.
 • Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel duyarlılığı ve milli bilinçleri geliştirilecektir.
 • Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma teknikleri kullanılarak problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek sınıfa taşınacaktır.
 • Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojilerden yararlanılacaktır, dersin içeriğine uygun olarak güncel örneklerden faydalanılacaktır.
 • Tüm sınıf düzeylerinde yeni müfredata uyumlu etkinlikler geliştirilecek ve derste kullanılacaktır.
 • Konular öğrenci merkezli işlenecektir.
 • Yeni müfredatın belirlediği değerler ve yetkinlikler konu kapsamında verilecek öğrencilerin etkin vatandaş, ulusal bilinç sahibi birey olarak yetiştirilmesine gereken önem verilecektir.
 • Derslerin işlenmesinde öğrenci seviyesi dikkate alınacaktır.
 • Konunun anlaşılması için görsel ve işitsel araçlar kullanılacaktır.
 • İlgili genelgeyle alınan son kararlar doğrultusunda düz el yazısı kullanılacaktır.
 • Sosyal sorumluluk projelerine önem verilecektir.
 • “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”ne ilgili konularda vurgu yapılacaktır.
 • 8 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği güncellenmiştir. Okullardaki Belirli Gün ve Haftalar’a “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” eklenmiştir. Bu doğrultuda okulların açıldığı ikinci hafta (24-28 Eylül 2018) “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anılmasına önem verilecektir.

MADDE-9

               Ölçme ve değerlendirme esaslarının görüşüldüğü gündem maddesine geçildi. Türkçe  öğretmeni Elif UĞUR, 31 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaptığını belirtti. Değişen maddelerde en dikkat çekenin  22. Madde olduğunu belirterek ilgili maddeyi okudu:

a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”

“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

Ayrıca 27. maddede önemli bir değişiklik yapıldığı vurgulandı. Buna göre; “a) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.”

 Buna göre ilgili madde doğrultusunda aşağıdaki tablodaki gibi ölçme değerlendirme yapılacaktır;

 • Türkçe dersi için ortak sınav yapılması kararı alınmıştır.
 • Yazılı sınavların yönetmelik hükümlerinde aşağıdaki gibi hazırlanmasına karar verilmiştir.
 • Türkçe derslerinde sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanacak ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanacaktır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 • İsteyen öğrencilere Türkçe dersinde bireysel ya da grup çalışması şeklinde, bir proje hazırlatılacaktır. Projeler konu itibariyle 1. Dönemde öğrencilere bildirilecek, teslimi ve değerlendirilmesi ise 2. Dönem yapılacaktır. Proje vermeyen öğrencinin proje notu 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.
 • Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinde 16/06/2016 tarihinde  yapılan “Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” maddesi doğrultusunda Türkçe dersinde öğrencilere, her dönemde 3 tane ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.
  Türkçe (5, 6,7 ve 8. Sınıf)
YAZILI SINAV SAYISI 2
DERS ETKİLİKLERİNE KATILIM PUANI SAYISI 3

               Öğrenci başarısı değerlendirilirken sınavlar yıllık planlarda yer alan kazanımlar dahilinde yapılacaktır. Son yayınlanan İKY`ye göre 5,6,7 ve 8. sınıflarda Türkçe dersinden 2 yazılı sınav yapılacaktır. Ders içi etkinlik notları ve proje notları ölçeklere dayandırılarak verilecektir. Sınavlar öğrencilere en az bir hafta önce duyurulup sınavlar 10 gün içinde açıklanacaktır.  Proje ödevlerinin  nisan ayı içerisinde puanlaması yapılacaktır. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik BEP doğrultusunda sınavlar yapılacaktır. Sınavlara mazeretsiz girmeyen ve proje teslim öğrencilerin velilerine haber verilecek, okul idaresi bilgilendirilecek buna rağmen sınava katılmadıysa ve proje getirmediyse E okul sistemine G (GİRMEDİ) yazılacaktır.

 • Birinci dönem yapılacak sınav tarihleri aşağıda yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • İkinci dönem yapılacak sınavların tarihleri ise 2. Dönem başında yapılacak olan toplantıda belirlenecektir.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Okulların açılması 09 Eylül 2019
Birinci Kanaat Dönemi 09 Eylül 2019-17 Ocak 2020
Birinci Ara Tatil 18 Kasım 2019-22 Kasım 2019
Yarı Yıl Tatili 20 Ocak 2020- 31 Şubat 2020
İkinci Kanaat Dönemi 4 Şubat 2019- 14 Haziran 2019
İkinci Ara Tatil 06 Nisan 2020-10 Nisan 2020
Okulların Kapanışı 14 Haziran 2019
Dersler BİRİNCİ DÖNEM
Aylar   Kasım Ocak
  a. Türkçe 5 I. Yazılı 4 Kasım II. Yazılı 30 Aralık
b. Türkçe 6 I. Yazılı 4 Kasım II. Yazılı 30 Aralık
c. Türkçe 7 I. Yazılı 4 Kasım II. Yazılı 30 Aralık
d. Türkçe 8 I. Yazılı 4 Kasım II. Yazılı 30 Aralık

          Türkçe derslerinde ölçme ve değerlendirme yapılırken aşağıdaki esaslara uyulacaktır;

 • Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının öğretim programının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamasına, kazanım ve açıklamaların sınırlarının esas alınmasına, kazanımların dışına çıkılmamasına dikkat edilecektir.
 • Ölçme ve değerlendirme araç ve yönteminde, gereken teknik ve akademik standartlara uyulacaktır. 
 • Ölçme ve değerlendirme eğitim süreci boyunca yapılacak ve ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınacaktır.
 • Ölçme yapılırken sadece bilişsel (düşünme) değil; “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” de dikkate alınacaktır.
 • Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla değişebileceğinden söz konusu özellikleri tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullanılacaktır.

MADDE -10

                    Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Özellikle Atatürkçülük temalarında Sosyal Bilgiler öğretmenleriyle, sanatla ilgili konularda Müzik ve Görsel Sanatlar öğretmenleriyle, sağlıklı beslenme konularında Fen Bilimleri öğretmenleriyle ve Beden Eğitimi öğretmenleriyle iş birliği yapılacaktır. Ayrıca “Okuma Köşesi” oluşturulurken Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım öğretmenleriyle iş birliği yapılacaktır.

MADDE -11

                 Öğrencilerin başarısını arttırıcı önlemler şöyle tespit edildi:

 • Okul-aile iş birliğine önem verilmesi.
 • Öğrencilerin derste aktif kılınması.
 • Gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması.
 • Değerler eğitimine önem verilmesi
 • Teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması
 • Güncel örneklerden faydalanılması vb.

MADDE -12

                Okulda ve derste iş sağlığı ve güvenliği için; MEB tarafından hazırlanan “ISG Okul Rehberi”nin kullanılmasına, sorumluluğun sadece okul yönetiminde değil tüm öğretmenlerde olduğunun unutulmamasına, okul ortamındaki önlenebilir ve öngörülebilir bütün risklerin tespit edilip önlemlerin alınması için “iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” amaçlı okul yönetiminde hazırlanan plana uyulmasına karar verilmiştir.

MADDE -13

Öğrencilerin korunması

MADDE 158- (1) Yönetici ve öğretmenlerce;

a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak kanunlarla toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,

b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyen ve sağlığına zarar veren, alkollü ya da bağımlılık yapan maddeleri bulundurması, kullanması, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmasına karşı korunması,

c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,

ç) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencilerin; çevre, okul çalışanları ve diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması konularında veli veya aileyle diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.

                  (2) Bu tedbirler kapsamında, okul yönetimince; okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararına bağlı olarak alınan ihbar, şikâyet, duyumla gerekli görülen hallerde, önceden tedbir almak, olumsuz öğrenci davranışlarının fiil ve suça dönüşmesini engellemek, eğitim ortamlarının güvenliğini sağlamak ve öğrencileri her türlü olumsuz ve zararlı davranışlardan korumak amacıyla okul, pansiyon ve eklentileri, sıra, masa, dolap ve gerekli görülen diğer yerler aranır, tedbir amaçlı bu arama ve inceleme işleri öğrencinin kişilik ve onurunu rencide etmeden okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleriyle görevlendirilen öğretmenlerce yapılır.

MADDE -14

2019-2020 öğretim yılının verimli ve başarılı olması temennisiyle toplantı sona ermiştir.

ALINAN KARARLAR

 1. Selda Ayhan AKBAŞ’ın Ş.P.E. Kadir ÇAVUŞOĞLU Ortaokulu Türkçe Zümre Başkanlığı görevine seçilmesine seçilmesine,
 2. Yıllık planların yeni eğitim öğretim takvimine göre hazırlanmasına ve uygulanmasında çevre şartlarına, konunun özelliklerine, öğrencilerin seviyelerine dikkat edilmesine,
 3. Yeni müfredatın uygulamaya girmesiyle birlikte tüm sınıflar düzeyinde günlük plan hazırlanması ve okul yönetimine onaylatıldıktan sonra kullanılmasına
 4. Tüm sınıf düzeylerinde yeni müfredat doğrultusunda değerler eğitimi ve yetkinliklerin konu işlenirken dikkate alınmasına,
 5. Yeni müfredatın belirlediği değerler ve yetkinlikler konu kapsamında verilip öğrencilerin etkin vatandaş, ulusal bilinç sahibi birey olarak yetiştirilmesine gereken önemin verilmesine,
 6. Okulların açıldığı ikinci hafta “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılması için gerekli programın/etkinliklerin hazırlanmasına önem verilmesine,
 7. Atatürk teması kapsamında işenilecek olan metinlerin tema sonuna kadar bölünmeden bütün olarak işlenmesine,
 8. Derslerde kullanılacak kaynak araç ve gereçlerinin ders ve ünite çerçevesinde kullanılmasına,
 9. Öğretmen kılavuz kitabı olmadığı için her ders için günlük plan yapılmasına,
 10. Kaynak olarak kullanılacak kitaplar olarak yalnızca Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen kitapların okutulacağına,
 11. Okuma alışkanlığı kazandırmak adına haftalık 1 ders saatinin okuma saati olarak yürütülmesine,
 12. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliği’nin ilgili maddesi doğrultusunda Türkçe dersinde her dönem ikişer sınav yapılmasına,
 13. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğinde 16/06/2016 tarihinde yapılan değişiklik doğrultusunda Türkçe dersinde öğrencilere, her dönemde 3 tane ders etkinliklerine katılım puanı verilmesine,
 14. 26 Temmuz 2014 tarihli Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlar Yönetmeliğine göre sınavların ortak yapılmasına,
 15. Türkçe sınavlarında farklı soru tiplerine yer verilmesine ve soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine ve cevap anahtarında her soruya verilecek puanının, ayrıntılı olarak belirtilmesine,
 16. İsteyen öğrencilere Türkçe derslerinde bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde bir proje hazırlatılmasına, projelerin 1. Dönemde verilip 2.  Dönemde teslim alınıp değerlendirilmesine ve proje vermeyen öğrencinin proje notunun 0 (sıfır) olarak değerlendirilmesine,
 17. Yazılı sınavların belirlenen takvim doğrultusunda yapılmasına,
 18. Diğer zümrelerle ilgili konularda iş birliği yapılmasına,
 19. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili gereken tedbirlerin alınmasına,
 20. Öğrencilerin korunması için gerekli kurumlarla ve kişilerle irtibata geçilmesine,
 21. Gerek görüldüğünde ara zümreler yapılmasına karar verilmiştir.

okulakademi.com

2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem Türkçe dersi zümre kurulu toplantı tutanağını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir