Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

Genel Manşet Toplantı Tutanakları

Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağını buradan indirebilirsiniz.

……………. ORTAOKULU

2017/2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Dersin Adı                            :    Türkçe

Toplantı No                          :    1

Toplantı Tarihi                     :   

Toplantı Yeri                        :    Öğretmenler Odası

Toplantı Saati                      :    10.30

Toplantıya Katılanlar          : …………..

GÜNDEM:

 

                  1- Açılış ve yoklama

                  2- Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçlarının okunup  incelenmesi ve ortak bir amaç oluşturulması

3 – Yeni Müfredat Programının gözden geçirilmesi, değişen 5. sınıf müfredatının ve Merkezi Sınav Sisteminin incelenmesi

4 –Bir önceki yılın genel değerlendirilmesinin yapılıp, zümre tutanaklarının incelenmesi

5 Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenip ve alınacak önlemlerin  kararlaştırılması

6 Yeni sistemde Türkçe ders kitaplarının incelenmesi

7 – Öğretim Metot ve Teknikleri

8 – Derslerde kullanılacak Araç ve Gereçler

9- Planların uygulanmasında birlik sağlanır (Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ve Ders Planları)

10 – Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği

      11- Proje ve yazılı tarihlerinin belirlenmesi

  12- Proje konularının ve değerlendirme ölçeklerinin belirlenmesi.

     13– Z-Kütüphaneden nasıl yararlanılacağının belirlenmesi

14- Dilek ve Temenniler

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Toplantı Okul Müd. Yard. ………….. tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılan yoklama sonucunda Türkçe öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü. …………..’ın doğum izninden dolayı izinli olduğundan toplantıya katılmadığı belirtilmiştir.

2- Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve Türkçe Dersinin Genel Amaçları Türkçe öğretmeni ………….. tarafından okundu.

3- “4+4+4” yeni eğitim sistemi yeniden incelendi.

…………..:  Müfredat Program incelendi. Yapılan değişiklikler gözden geçirildi. 5. sınıfların ders kitaplarının yeni müfredata göre hazırlandığı görüldü. Yeni Müfredatta değerler eğitimine (milli, manevi ve evrensel) önem verilmiş. Değerler temalara ilişkin metinler yoluyla aktartılacak. (geleneklerimiz, vatan, bayrak, adalet, misafirperverlik, dürüstlük, yardımlaşma, merhamet, paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır…)

Güncellenen Programın Özellikleri:

 • Temel felsefeyi içerir
 • 8 anahtar yetkinliği içerir
 • Milli ve manevi değerleri içerir
 • Bilimsel olarak daha anlaşılabilir(kolay-sade)
 • Bilgi odaklı yerine bilgiye duyarlı, yaşantısal
 • Disiplinler arası bilimsel yaklaşımı esas alan
 • Standart biçimsel ve içerik yapısına sahip

 

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır. Türkçe Dersi Öğretim Programı; dil becerilerinin ve yeterliliklerinin geliştirilmesini, diğer tüm alanlarda öğrenme, kişisel ve sosyal gelişme ile mesleki becerileri edinmenin ön şartı olarak kabul etmektedir.

Tematik yaklaşım esas alınarak hazırlanan öğretim programında okuma ve yazma kazanımları metin içi, metin dışı ve metinler arası okuma yoluyla anlam oluşturmayı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar kazanımların yapısı ve hiyerarşisi, öğrencilerin temel dil becerilerinin yanı sıra üst düzey bilişsel becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak dil bilgisi ve yazım kuralları ile ilgili kazanımlar artan bir yoğunluk içinde ve aşamalı olarak yapılandırılmıştır.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

 

 • dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
 • okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
 • okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
 • duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
 • bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
 • basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
 • okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanması,
 • millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanması, millî duygu ve düşüncelerinin güçlendirilmesi,
 • Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla estetik ve sanatsal değerleri fark etmelerinin ve benimsemelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

………….>>

Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağının tamamını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir