8. Sınıf “İYİMSERLİK ve KÖTÜMSERLİK ÜZERİNE” Ders Planı (2019-2020)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan İYİMSERLİK ve KÖTÜMSERLİK ÜZERİNE adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders: TÜRKÇE

Sınıf: 8

Konular:

Sözcük çalışması

Deyimler

Metnin türü konusu ana fikri yardımcı fikirleri

Öznel nesnel cümleler

Karikatür

Fiilimsi (Fiil isim farklı)

Bilgilendirici metin

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerle yeni eğitim öğretim üzerine bir giriş konuşması yapıldıktan sonra kitap incelemesi yapılır. Temalar ve metinler incelenir. İlk temaya ayrıntılı olarak bakıldıktan sonra İyilik ve kötülük üzerine biraz konuşulur.  

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 12’de yer alan “İYİMSERLİK ve KÖTÜMSERLİK ÜZERİNE”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber iyilikle yaşayanın feraha kötülükle yaşayanınsa sıkıntıya gideceğine değinilecek. İki duruma insan özünden yaklaşarak doğru olana varılacağından bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Hangi tür kitap okumayı sevdikleri sorulacak. Yaz tatilinde okudukları kitapları anlatmaları istenecek.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak. (1. Etkinlik)
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : yaşama, iyimserlik, kötümserlik, ekonomik dengeler, akıllı, girişken

1. Etkinlik

Tespit ettikleri kelimelerin bir kısmını bu bölüme yazacaklar.

2. Etkinlik

Deyimlerin anlamları tespit edilecek. Cümle içinde kullanılacak.

1. göze almak / 2. batağa saplanmak / 3. göz ardı etmek

1. Anlamı: Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek

2. Anlamı: İçinden çıkılması güç bir durumda olmak

3. Anlamı: Gereken önemi vermemek

3. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?

Toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar dizisi, kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanları iyimser ya da kötümser yapan sebeplerdir.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?

Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

İyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayarlar.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

Ülkenin gelişmişlik düzeyi, dünyadaki ekonomik dengeler, doğal yıkımlar etkiler.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.

4. Etkinlik

Metnin türünü bulmaya yönelik doğru yanlış cümleleri incelenir. Metnin türü belirlenir.

(D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.

(Y) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.

(D) Öğretici bir metindir.

(Y) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.

(D) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.

(D) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Okuduğunuz metnin türü: Deneme

DENEME: Bir yazarın herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara deneme denir.

__Denemede konu sınırlaması yoktur. Yazar, iste¬diği konuyu ele alıp işleyebilir.

__Yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yoktur.

__Yazar kendisiyle konuşuyor gibi bir anlatım kullanır. Daha doğrusu kendi içiyle yaptığı konuşmaları yazıya geçirir.

__Anlatılanlar kesin bir sonuca bağlanmaz.

__Denemede alabildiğine kişisellik ve kendine özgülük vardır.

5. Etkinlik

Metnin ana ve yardımcı fikirleri belirlenir.

Metnin Konusu: İyimserlik ve kötümserlik

Metnin Ana Fikri: Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Metnin Yardımcı Fikirleri:

• İyimserlik de kötümserlik de risk barındırır.

• Bir insan kesin olarak iyimser veya kötümser olamaz, duruma göre değişir.

• İyimserler iyi insanlar olarak görülür fakat kötümserliğin insanlara katkıları daha büyüktür.

6.Etkinlik

Cümleleri öznel ve nesnel cümleler olarak ayıracaklar.

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Ö )

Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. (N)

İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. (Ö)

Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. (N)

Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. (N)

İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. (Ö)

“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. (N)

İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (Ö)

7.Etkinlik

Karikatürler incelenip kan verme ve hayat kurtarma üzerine bir konuşma yapılması sağlanacak.

8.Etkinlik

Etkinlikte koyu yazılan kelimeler isim mi fiil mi oldukları belirlenecek. B kısmında ise fiilimsinin tanımı üzerinde durularak fiillerle arasındaki fark vurgulanacak.  

 Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.
Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.
Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.
Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.

İlk cümledeki sözcük fiildir. Diğerleri ise fiil veya isim değildir; fiilimsidir.

B) Fiil özelliği taşımayan yani fiilimsi olanlar belirlenecek.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.

Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.

Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.

Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.

Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.

Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.

Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

FİİLİMSİ

Fiillere getirilen birtakım eklerle oluşturulan; fiillerin isim, sıfat, zarf şeklini yapan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler, eylemden türeyen, ancak eylemin bütün özelliklerini göstermeyen sözcüklerdir. Bunlar bir fiil gibi olumsuz yapılabilir; ancak bir fiil gibi çekimlenemez.

9.Etkinlik

Etkinlikteki yönergelere uyarak bilgilendirici bir metin yazmaları sağlanacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan Ömer Seyfettin’in bir hikayesini okumaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Cümlelerde yer alan fiil özelliği olmayan kelimelerin altını çiziniz.

Akşam sahile doğru yürürken birden karşıma çıktı.

Derse yetişebilmek için taksi tuttu.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

09.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

İYİMSERLİK ve KÖTÜMSERLİK ÜZERİNE adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir