7. Sınıf “ARILARIN İLHAMI” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan ARILARIN İLHAMI adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders: TÜRKÇE

Sınıf: 7

Konu:

Sözcük çalışmaları

Ana fikir, yardımcı fikirler

Fiilde anlam

Hikaye edici metin

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.12. Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. İş (kılış), oluş ve durum fiillerinin anlam özellikleri üzerinde durulur

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.23. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

YAZMA

T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.7.4.12. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

T.7.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.7.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilerle yeni eğitim öğretim üzerine bir giriş konuşması yapıldıktan sonra kitap incelemesi yapılır. Temalar ve metinler incelenir. İlk temaya ayrıntılı olarak bakıldıktan sonra

Arıların insanlara örnek olabilecek davranışları nelerdir” sorusu sorulacak.

Güdüleme

Bu dersimizde “ERDEMLER” temasındaki  “ARILARIN İLHAMI” adlı metnini işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra Emeğe saygının ne olduğunu daha iyi anlayacağız.

Öğrencilere sayfa 10’da yer alan “ARILARIN İLHAMI”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle emeğe saygının birey ve toplum için ne kadar önemli bir durum olduğundan bahsedilecek.

Gözden Geçirme

Fedakarlık üzerine birkaç cümle kurulacak ve öğrencilerin fikirleri alınacak

DERSE GEÇİŞ

 1. Metinle ilgili görseller incelenecek görsel okuma yapılacak.
 2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları sözlük defterine yazılacak.
 3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
 4. Anahtar Kelimeler : padişah, arılar, yardımlaşma, çalışkanlık, iyilik

1. Etkinlik

Etkinlikte yer alan anlamlar kelimelerle eşleştirilecek.

İbret: Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç.

Maiyet: Üst görevlinin yanında bulunan kimseler, alt kademedekiler.

Kovuk: Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü.

Balçık: İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, genellikle killi, koyu, yapışkan çamur, mil.

Gümeç: Bal peteğini oluşturan altı köşeli gözeneklerden her biri.

2. Etkinlik

Sorular metne göre cevaplanacak.

1. Padişah, Haceste Ray’ın görüşlerine niçin çok önem verirdi?

Devlet yönetimini ilgilendiren ilginç düşüncelere sahip olduğu için.

2. Metinde arıların yaşamı ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?

Arılar toplu halde yaşarlar ve birlikte hareket ederler. Her arı topluluğunun kendi yöneticisi, bu yöneticiye bağlı yardımcıları vardır. Her arı temizdir. Yabancı madde taşıyan arılar kovana sokulmaz. Çalışkandırlar. Hepsinin silahı vardır fakat bu silahları birbirlerine karşı kullanmazlar.

3. Sosyal hayatta iş bölümünün önemi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

4. Arıların ve insanların davranışlarını karşılaştırıp farklarını söyleyiniz.

5. Bir grup çalışmasında grup üyeleri üzerine düşen görevleri yapmadığında ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

6. Bir işin yapılmasında bireysel çalışma mı yoksa grup çalışması mı daha verimli olur? Tartışınız.

3. Etkinlik

Metnin konusu, ana fikri yardımcı fikirler belirlenecek.

Metnin Konusu: Padişah ile vezir arasında, arıların yaşamı hakkındaki sohbet.

Metnin Ana Fikri: Bir işin verimli sonuçlanması için bir düzen, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gereklidir.

Metnin Yardımcı Fikirleri: 

 • Devlet yönetiminde devleti yöneten kişinin, devlet yönetiminde yetenekli yardımcıları olması önemlidir.
 • Hayvanlar aynı özelliklerle yaratılmasına rağmen, insanlar farklı kişiliklerde yaratılmıştır. İnsanlar arasındaki problemlerin kaynağı budur.
 • Devleti yöneten kişilerin kötü de olsa halktan uzaklaşması daha kötü sonuçlara neden olur.

4. Etkinlik

Metne farklı başlık bulunacak.

5. Etkinlik

Görsellerdeki eylemler yazılacak. Anlam bakımından fiiller kavranacak.

büyümek okumak koşmak içmek uyumak ihtiyarlamak

ANLAM BAKIMINDAN FİİLLER

Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır:

 1. İş, hareket, oluş bildirir.
  1. Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir.
  1. Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir.

Fiillerin en önemli özelliği harekettir. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir:

 1. İş ve Kılış Fiilleri: Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen, insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir. Bu fiiller “kimi, neyi” sorularına cevap verir. Bu nedenle iş ve kılış fiilleri çatısına göre geçişli fiillerdir. Kır-, ver-, dur-…Durum Fiilleri: Fazla hareketi olmayan, belli bir süre devam eden, nesneyi etkilemeyen, insanlar tarafından bazen bilinçli, bazen bilinçsiz gerçekleştirilen ve sona ermeleri için başka bir fiilin başlaması gereken fiillerdir. Durum fiilleri çatı yönünden geçişsizdir. Uyu-, kalk-, yat-.Oluş Fiilleri: Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir. Oluş fiillerinde kendi kendine olma anlamı vardır. Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Yağ-, es-, yeşer-, kızar-, acık-, gürle-…

6.Etkinlik

Fiiller anlam özelliklerine göre incelenecek.

İş Fiili: yayıyordu, artırıyordu, bekliyorlardı

Durum Fiili: kıvranıyordu

Oluş Fiili: koyulaşıyor, kararıyordu, kurulmuştu

7.Etkinlik

Metinde geçen “Bir insanın bir lokma ekmek yiyebilmesi için bin kişinin çalışması gerekir.” cümlesiyle ilgili öğrencilerin tartışması sağlanacak.

8.Etkinlik

Formdaki başlıklar dikkate alınarak hikaye edici bir metin yazılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan Çalıkuşu romanı ile ilgili araştırma yapmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Fiilleri anlam bakımından sınıflandırınız.

Uyumak, sevmek, koşmak, morarmak, üşümek, düşünmek, yeşermek

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

09.09.19

Okul Müdürü

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                      

ARILARIN İLHAMI adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir