8. Sınıf “KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ” İzleme Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta metni olan “KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ” adlı izleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI 05 KASIM-11 KASIM 2018
1. BÖLÜM  
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK / KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ (İZLEME METNİ)
              Konu   Eş anlamlı kelimeler Planlı sunum yapma Cümlenin ögeleri Hikaye yazma    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
                  Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   İZLEME  T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular. T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.   KONUŞMA T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. (Sunu hazırlama)   YAZMA T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar. T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Özne ve yüklem)    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri İzleme, duraklatarak izleme, açıklayarak izleme, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme, örnek verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Ülkemizin tehlikede olduğunu öğrendiğinizde nasıl davranırsınız?” Sorusu ile öğrencilerin dikkati çekilecek. Cevaplar dinlenecek.  
•  Güdüleme Bu dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk temasının son metni olan “KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ” adlı belgesel izlenecek.  Sayfa 61’ de  yer alan metnin etkinliklerini açın. Metnin ses dosyasını dinledikten sonra 15 Temmuzu canlı  şahitlerinden dinleyeceğiz.  
•  Gözden Geçirme Derse hazırlık soruları öğrencilere yöneltilecek.  
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümü yapıldıktan  sonra öğrencilere KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ belgeseli akıllı tahtadan açılacak. Bölerek izleme yöntemiyle belgesel izlenecek. Seyrederken farklı anlamını bilmedikleri kelime olursa öğrencilerden not almaları istenecek.   1. Etkinlik Etkinlikte eş anlamlıları verilen kelimeler bulunacak bulmacada uygun yere yazılacak. TDK sözlükten araştırılıp yazılacak.   1. şüheda → şehitler
2. buyruk → emir
3. gayret → çaba
4. hayat → yaşam
5. cesur → yürekli
6. yurt → vatan
7. inayet → ihsan   2. Etkinlik İzlediğimiz belgeselden yola çıkarak  ilgili soruları öğrenciler cevaplayacak. 1. 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı köprünün şu anki adı nedir?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
2. Ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kastedenler, gazilerimize nasıl davranmıştır?
Düşmanca tavırlar sergilemişlerdir.
3. İzlediklerinizin ana duygusu nedir?
15 Temmuz günü halkımızın cesaret, milli birlik ve beraberliği.
4. İzlediklerinizde hangi düşünceyi geliştirme yolundan yararlanılmıştır?
Tanık gösterme
5. Sizce izlediğiniz belgeselin hazırlanma amacı ne olabilir?
15 Temmuz gecesi darbeye karşı duran halkımızdan bazı insanların hissettiklerini izleyiciye aktarmak.
  3. Etkinlik İlgili etkinlikte slogan hazırlanacak. Vatanın kurtarılması ve bağımsızlık ön planda olacak şekilde bir slogan hazırlanacak. Güzel olan sloganlar panoda sergilenebilir.   4. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler “vatan” konulu bir sunum hazırlayacaklar. Değerlendirme formuyla öğrenciler arkadaşlarının sunumunu değerlendirecekler.     5.Etkinlik Bu etkinlikte cümlenin temel ögeleri olan özne ve yüklem incelenecek. Öğrencilere kavratıldıktan sonra etkinlikteki cümleler yapılacak. Cümlenin Ögeleri Cümle içindeki sözcüklerin tek başlarına ya da diğer sözcüklerle grup oluşturarak yaptıkları göreve de öge denir. Cümlenin oluşumu için çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş isim soylu bir sözcük gerekir. Bu iki unsurdan birinin özelliklerine sahip bir sözcük, bir cümleyi oluşturmak için yeterlidir. Cümlenin öğeleri, temel ögeler, yardımcı ögeler ve ara sözler olmak üzere üç temel grupta incelenir:   1. Temel Ögeler Bir düşünceyi, bir dilek ya da duyguyu söz veya yazı ile anlatabilmek için en az iki öge gereklidir. Bunlar yüklem ve öznedir. Bunlara cümlenin temel öğeleri denir.   1.1. Yüklem (Fiil, Eylem) Cümledeki işi, hareketi, yargıyı bildiren çekimli unsura yüklem denir. Yükleme, cümlede yargı bildiren çekimli öge de diyebiliriz. Yüklem, yukarıda belirttiğimiz gibi, cümlenin temel ögesidir. Yani yüklem olmadan cümle de oluşmaz. Örnek(ler) » Ben işlerimi zamanında yaparım. cümlesinde “yapmak” sözcüğü, bir yargı taşıdığı için yüklemdir. » Buradaki evlerin hepsi çok güzeldi. cümlesinde “güzeldi” sözcüğü bağımsız bir yargıyı sonuca bağladığı için yüklemdir. » Komşu, komşunun külüne muhtaçtır. cümlesinde ise “muhtaç” ismi, ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenerek yüklem görevini üstlenmiştir.        NOT  Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da isim soylu sözcükler çekimlenerek bu görevi üstlenir. Yüklem bir sözcükten oluşabileceği gibi sözcük grubundan da oluşabilir.   Örnek(ler) » Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. cümlesinde “üstündeki kandır” sıfat tamlaması, » Kadın, çocuğunu çok merak ediyordu. cümlesinde “merak ediyordu” birleşik eylemi, » Babamın çantası, arabanın bagajındaymış. cümlesinde “arabanın bagajındaymış” isim tamlaması yüklem görevinde kullanılmıştır.   1.2. Özne Yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da durumu yapan ve­ya cümledeki olanı karşılayan ögeye özne denir. Özne, cümlenin temel öğesidir; ancak her cümlede bulunmak zorunda değildir. Özne, fiil cümlelerinde işi yapandır. İsim cümlelerin­de bir eylem bulunmadığı için özne, yüklemin bil­dirdiği durumda olandır. Özne, yükleme sorulan “kim, ne?” soruları ile bulunur. Ancak özellikle “ne” sorusu, nesneyi bulmak için de sorulduğundan, özne sorusunu yükleme “yapan kim, olan ne?” biçimlerinde sormamız daha doğru ol Örnek(ler) » Çocuklar bahçede neşeyle koşuyor. (koşan kim?/ kim koşuyor?) cümlesinde “koşma” eylemini gerçekleştiren “çocuk­lar”dır. Bunu yükleme sorduğumuz “koşan kim?” sorusu ile bulabiliyoruz. » Bugün hava çok güzeldi. (güzel olan ne?) cümlesinde özneyi bulmak için sorumuzu yüklem­le birlikte sorarız: “Güzel olan ne?” Cevap duru­mundaki “hava” sözcüğü özne görevindedir.  >  Özne; gerçek özne, gizli özne ve sözde özne olmak üzere üç grupta incelenir: 1.2.1. Gerçek (Açık) Özne Yüklemin bildirdiği yargıyı gerçekleştiren ya da yargının konusu olan varlığın cümlede açıkça ifade edildiği öznedir.   Örnek(ler) » Bu konuyu bize Aydın anlatacak. (anlatacak olan kim?/ kim anlatacak?) cümlesinde “Aydın” öznedir. Çünkü yüklemde bildi­rilen “anlatma” işini yapan durumundadır.   1.2.2. Gizli Özne Cümlede bir sözcük ola­rak bulunmayan, yüklemin çekiminden anlaşılan öznelere gizli özne denir.   Örnek(ler) » Bu konuyu size anlatacağım. (anlatacak olan kim?/ kim anlatacak?) cümlesinin yüklemi “anlatacağım” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlatacak olan kim?” diye soruyoruz, “Ben” cevabı alıyoruz; ancak bu söz cümlede yok, biz bunu yüklemin bildirdiği şahıstan çıkarıyoruz. Öyleyse bu cümlenin öznesi gizli öznedir. » Dün akşam çok eğlendik. (eğlenen kim? → biz → gizli özne) » Bize soğuk davranıyor. ( soğuk davranan kim? → o → gizli özne)   1.2.3. Sözde Özne Eylemin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cüm­lelerde işten etkilenen unsur özne kabul edilir. Böyle öznelere sözde özne denir.   Örnek(ler) » Bu konu çok iyi anlaşıldı. cümlesinin yüklemi “anlaşıldı” sözüdür. Özneyi bulmak için “anlaşılan ne?” diye soruyoruz, “Bu konu” cevabı alıyoruz. “Bu konu” sözü burada özneymiş gibi gözükse de aslında işi yapan değil, işten etkilenen konumundadır. “anlaşılma” eyleminin kimin tarafından yapıldığı belli değildir, bu eylem sonucunda “bu konu”nun anlaşıldığı bellidir. Eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmadığı için “bu konu” özne olarak kabul edilmektedir.    NOT  Söz ya da söz öbekleri cümlede özne olabilir. Ad tamlaması, sıfat tamlaması özne olarak kullanıla­bilir.   Örnek(ler) » Uzun boylu, genç biri kapıyı açtı. cümlesinde “uzun boylu genç biri” sıfat tamlaması özne durumundadır; çünkü “açtı” eylemini yapan kişidir. » Dolabın kapısı kilitliydi.. cümlesinde “dolabın kapısı” belirtili isim tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır; çünkü özneyi bul­mak için sorulan “kilitli olan ne” sorusuna “dolabın kapısı” ad tamlaması cevap vermektedir.     29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldım. Atatürk şiirleri okuduk. Bu vatan uğruna birlikte mücadele ettik. Askerlerimiz sabaha kadar nöbet tuttu. Bizi birliğimiz kuvvetli yapar. Kurtuluş Savaşı ülkemizin bağımsızlık mücadelesidir. Vatan mutlaka selâmet bulacaktır. Zor günlerde el ele vermeliyiz. Çanakkale Savaşı bir milletin uyanış destanıdır.   6.Etkinlik Bu etkinlikte hikaye edici bir metin yazılacak ve öğrenciler yazdıklarını arkadaşlarına okuyacaklar.     àBir sonraki metin için faydalı olmak üzerine slogan hazırlamaları istenecek.    
 
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri   Aşağıdaki metinde özneleri ve yüklemleri bulunuz.        İstanbul Boğazı’nın seyrine kimse doyamaz.
Evde mutlu olan başarılı olur.
Mavi elbise insanlara yakışıyor.
Duygusal şarkılar herkesi etkiler.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  izlerken sesli yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       03.11.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. Tema (Milli Mücadele ve Atatürk) 8. hafta metni olan “KAHRAMANLARIN DİLİNDEN 15 TEMMUZ” adlı izleme metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir