7. Sınıf Munise Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf “Munise” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM                             DERS PLANI                         24 Eylül-28 Eylül 2018
Dersin adı TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı ERDEMLER / MUNİSE
              Konu   BaşlıkMetin türleriAna fikirKonuAtasözleri ve deyimlerÇekim EkleriHikaye Edici MetinlerSöz Sanatları (Kişileştirme, konuşturma, karşıtlık ve abartma)            
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM
                        Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar                                           OKUMA-DİNLEME/İZLEME T.7.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır. T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur. T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar. T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler. Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır. T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.     YAZMA T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar. a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirleyerek hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin taslağını oluşturmaları sağlanır. T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Not alma, özet çıkarma, serbest, kontrollü, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden hareketle yazma ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen   * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr,  çalışma kağıtları, Çalıkuşu kitabı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme 1. Çocukluk döneminize ait bir anınızı anlatın. 2. Reşat Nuri GÜNTEKİN’ in “Çalıkuşu” kitabını biliyor musunuz? 3. Empati ne demektir?
•  Güdüleme Bu dersimizde 16.sayfadaki MUNİSE adlı metnini işleyeceğiz. Bu metni işledikten sonra öğretmen mesleğini daha çok sevip bu mesleğe daha fazla ilgi duyacaksınız. Ayrıca sahip olduğunuz imkanların değerini anlayacaksınız.
•  Gözden Geçirme Yalnızlık sizce nedir? Yalnız kaldığınız zamanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz.
•  Derse Geçiş Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?) Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek  ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek. Parçanın başlığı hakkında öğrencilere soru sorulacak(Bu parçada ne anlatılmış olabilir?) Parça öğrenciler tarafından parçalı okuma yöntemiyle okunacak. Öğrenciler   sessiz okuma yaparak anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine yazılacak.   1. Etkinlik  Anlamları verilen kelimeler metinden bakılarak bulunacak. havadis  müddet  fanila  aba  minnet  viran  munis  sefil  akis    2. Etkinlik Metindeki deyimler bulunacak. üstüne yürümek:  Korkutmak, yıldırmak ereğiyle saldıracakmış gibi davranmak, üstüne doğru saldırırcasına gitmek. sokaklara dökülmek: Herhangi bir sebeple toplu halde dışarı çıkmak. kulak vermek: Dikkatli bir biçimde dinlemek, değer vermek, önemsemek. kendine gelmek: Bayıldıktan sonra ayılmak, bilinci açılmak.   3. Etkinlik Metinle ilgili sorular öğrencilerce cevaplanacak ve sınıfça değerlendirilecek. Deftere cevaplar not edilecek.   4. Etkinlik Öğrenci metnin bağlamında iki soru hazırlayacak ve arkadaşlarına sorularını soracak. Soruların açık uçlu olmasına dikkat edilecek.         5.Etkinlik Konu: Bir köy öğretmeni ve yetim bir kız öğrencinin arasında yaşananlar. Yer: Zeyniler Köyü Olay Örgüsü: Küçük bir kız çocuğu üvey annesinden eziyet görüp evden kaçar. Gün sonunda Feride öğretmeninin evine gelir. Feride öğretmen kapısına gelen baygın haldeki kız çocuğu ile ilgilenerek ona sahip çıkar. Kişiler: Munise, Feride Öğretmen, Hatice Hanım Zaman: Bir kış günü   6.Etkinlik Metinde geçen benzetme cümleleri bulunacak. Son kuvvetini tükettiği anlaşılan Munise, kollarımda baygın gibiydi.Fırtına içinde viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlık oda, ocağın kızıl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuştu ki… Samanlar insanı yatak gibi sıcak tutuyormuş.                                     7.Etkinlik “Eba video” bölümünden “Munise” isimli kısa film öğrencilere izlettirilecek. Okudukları  “Munise” adlı metin ile izledikleri “Munise” adlı kısa filmi yönerge doğrultusunda karşılaştıracaklar.   8. Etkinlik Çekim eklerinden kip ekleri öğrencilere kavratılacak sonra etkinlik yapılacak.   FİİL (EYLEM)   Fiil (Eylem) : Varlıkların yaptıkları işleri, hareketleri veya içinde bulundukları durumları bir kipe (yani zamana veya bir dileğe) ve kişilere bağlayarak bildiren kelimelere fiil denir. Fiillerin üç temel kuralı vardır: a) İş, hareket, oluş bildirir. b) Kök veya gövde halindeyken kip eklerini alabilir. c) Kök ve gövde halindeyken mastar eklerini (-mek, -mak) alabilir. Fiillerin en önemli özelliği harekettir. Fiiller hareketlerine göre üç çeşittir:   1. İş ve Kılış Fiilleri: Bir nesneyi olumlu olumsuz etkileyen, insanlar tarafından genellikle bilinçli olarak gerçekleştirilen fiillerdir. Bu fiiller “kimi, neyi” sorularına cevap verir. Bu nedenle iş ve kılış fiilleri çatısına göre geçişli fiillerdir. Kır-, ver-, dur-… 2. Durum Fiilleri: Fazla hareketi olmayan, belli bir süre devam eden, nesneyi etkilemeyen, insanlar tarafından bazen bilinçli, bazen bilinçsiz gerçekleştirilen ve sona ermeleri için başka bir fiilin başlaması gereken fiillerdir. Durum fiilleri çatı yönünden geçişsizdir. Uyu-, kalk-, yat- 3. Oluş Fiilleri: Bu fiillere “doğa fiilleri” de denir. Oluş fiillerinde kendi kendine olma anlamı vardır. Bu fiiller aslında gizli bir güç tarafından gerçekleştirilir. Bu fiillerin gerçekleşmesi irademize (isteğimize) bağlı değildir. Yağ-, es-, yeşer-, kızar-, acık-, gürle-… Örnek Soru: Aşağıdaki cümlelerin yüklemi olan fiillerden hangisi “oluş” bildirmektedir? A) Sizi çok seviyoruz. B) Bir de şu soruyu çözsene. C) Çocuklar ne güzel de oynuyorlar. D) Sen ne kadar da büyümüşsün, ufaklık!   1) Kip Ekleri Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir. Kipler iki grupta incelenir: A) Bildirme (Haber) Kipleri B) Dilek (Tasarlama) Kipleri   HABER KİPLERİ : İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar. 1. Geçmiş Zaman a. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir. Fiil Tabanı -dı,-di,-du,-dü, -tı,-ti,-tu,-tü şahıs eki Sev di m Yaz dı n Oku du ——- Git ti k Sat tı nız Uç tu lar b. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır. Fiil Tabanı -mış, -miş, -muş, -müş Şahıs Eki Sev miş im Kazan mış sın Kork muş —-   2.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. Sev (i) yor um Dikkat: – ( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum. Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte, -makta ekiyle de sağlanabilir. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım.   3.Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına -ecek, -acak getirilerek yapılır. Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki Sev eceğ im Anla y acak sın Bekle y ecek ….. Çalış acağ ız Başar acak sınız Gör ecek ler   4. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına -( )r eki getirilerek yapılır. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im) DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz. Yerine -me, -ma, -mez, -maz kullanılır. (Severim…Sevmem, Anlarız….anlamayız, Okur…okumaz,çalışırsınız….çalışmazsınız)   Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Şimdiki zaman-geniş zaman B) Geniş zaman-geniş zaman C) Gelecek zaman-gelecek zaman D) Geçmiş zaman-geçmiş zaman Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez, -maz, veya -me, -ma ile yapılır)   DİLEK KİPLERİ 1. Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına -meli, -malı ekleri getirilerek yapılır. (Sev-meli-y-iz)   2. Dilek-Şart Kipi: İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu durumlarda fiil tabanına -se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir. Çalışırsan kazanırsın.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. (Dilek)   3. İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Ğenellikle birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına -e, -a ekleri getirilerek yapılır. Sev-e-lim, çalışa- yım…   4. Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır. DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. (Gel-, dur-, otur-, /gelsin, dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar)   Kaç saat geçtiğini bilmiyorum İnsan böyle hâllerde zaman hissini kaybediyor. Mezarlık tarafındaki kapıya vuruyorlar gibi bir ses işitmeye başladım. Rüzgârdan başka ne olabilirdi? Fakat hayır, bu rüzgâr sarsıntısından başka bir şeydi. Yatağımdan doğrularak kulak verdim ve gecenin içinde bir insan iniltisi işitir gibi oldum. Hemen yatağımdan fırladım, omuzlarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım.   9. Etkinlik Çekim eklerinden kip ekleri ile ilgili etkinlik yapılacak. uyusa → -sa bulun → -un ağlıyor → -yor yapalım → -a-lım söylememiş → -me -miş olmalı → -malı korkar → -ar   10. Etkinlik Mevlana’nın sözleriyle ilgili sınıfta öğrenciler konuşturulacak.   11. Etkinlik Öğrenciler yazmaya başlamadan önce yazım ve noktalama kurallarına uymaları gerektiği belirtilecek. Başlığı mutlaka yazmaları gerektiği ifade edilecek.       –àBir sonraki metnin hazırlık çalışmaları araştırılıp yapılması istenecek.    
3. BÖLÜM
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Empati kurmak ne demektir? En son nasıl bir empati kurdunuz?İş, durum, oluş fiillerine örnek veriniz.Öğrendiğiniz söz sanatlarına birer örnekler veriniz.Okuduğunuz metinden ne öğrendiniz?    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken sesli okuma kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni 

 Sefa AVCILAR                                                                              

                                                                               Okul Müdürü 

 2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf “Munise” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir