8. Sınıf “BAYRAĞIMIZIN ALTINDA” Metni Günlük Ders Planı (2020-2021)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) BAYRAĞIMIZIN ALTINDA adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / BAYRAĞIMIZIN ALTINDA

Konular                                : Kelime çalışması / Ana fikir / Hikaye haritası / Söz Sanatları / Fiilimsi (Bağ-Fiil) / Şiir yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık(tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler

T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, abartma, nesnel, öznel ve duygu belirten ifadeler üzerinde durulur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.

KONUŞMA

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere bayrak kelimesinin onlarda çağrıştırdıkları sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 46’da yer alan “BAYRAĞIMIZ ALTINDA”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber vatanımız üstünde rahat yaşamanın özgürce yaşamak için hangi bedeller verildiği vurgulanacak. Bayrağımızın ne denli bizim için değerli olduğunun altı çizilecek. Şehitlerimizden bahsedilecek. Ve rengini nereden aldığı öğrencilere hatırlatılacak.

Gözden Geçirme

Özgürce yaşamak üzerine, öğrenciler günlük hayattan, dünyadaki savaşlardan örnekler verilerek tartışması sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Görseller incelenecek görsel okuma yapılacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : bayrak, zafer, Salihli, oğul, toprak, vatan

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin bazıları anlamlarından yola çıkarak bulunacak.

1. A C İ R M U H MUHACİR
Sözlük Anlamı: Göçmen
Cümlem: 

2. T A R M U MURAT
Sözlük Anlamı: İstek, dilek.
Cümlem: 

3. I Y L İ K M E T KIYMETLİ
Sözlük Anlamı: Değerli.
Cümlem: 

4. K H A L HALK
Sözlük Anlamı: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan
topluluğu.
Cümlem: 

5. L U K O G N L U OLGUNLUK
Sözlük Anlamı: İnsanların bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu, yetkinlik, kemal.
Cümlem:

6. A D B N I A R BANDIRA
Sözlük Anlamı: Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak.
Cümlem: 

7. T İ M Ü ÜMİT
Sözlük Anlamı: Umut.
Cümlem: 

8. Z A N Y İ ZİYAN
Sözlük Anlamı: Zarar.
Cümlem: 

9. E L E Ö S K KÖSELE
Sözlük Anlamı: Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların
işlenmiş derisi.
Cümlem: 

10. K I N T I Y I YIKINTI
Sözlük Anlamı: Yıkılan bir şeyin parçaları, kalıntıları, enkaz.
Cümlem: 

GİZLİ SÖZCÜK: CUMHURİYET

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Yazar, Hatice Nine’yi niçin unutamıyor olabilir?

Hatice Nine’nin, sırf yabancı bir bayrak altında ölmemek için sürekli göç etmesinin hikayesi yazarı derinden etkilediği için unutamıyor olabilir.

2. Hatice Nine “bayrak sevgisi” uğruna nelere katlanmıştır?

Beş defa evi yanmış her defasında yollara düşmüş, sırtında oğluyla gerektiğinde sürüne sürüne yolları aşmıştır.

3. Hatice Nine, bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor?

 “Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın, toprağım bizim bayrağın altında olacak!”

4. Hatice Nine için yaşamda önemli olan nedir?

Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası altında kalmamasıdır.

5. Okuduklarınızdan yola çıkarak “bayrak sevgisi” ile “güven duygusu” arasında nasıl bir ilişki kuruyorsunuz? Açıklayınız.

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?

3. Etkinlik

Metindeki hikaye haritası belirlenecek.

Kahramanlar: Yazar, Hatice Nine

Başkahramanın Kişilik Özellikleri: Vatansever, cefakar, azimli

Başkahramanın Fiziksel Özellikleri: Yaşlı, siyah gözlü

Olayın Geçtiği Yer: Salihli

Olayın Geçtiği Zaman: Milli Mücadele zamanları, geçmiş zaman

Olay: Yabancı bir devletin himayesi altında yaşamak istemeyen Hatice Nine’nin her türlü zorluğu aşıp vatanının bayrağının peşinden gitmesinin hikayesi.

4. Etkinlik

Söz sanatları içeren cümleler belirlenecek.

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri, Hatice Nine’nin yüzüdür. Örneklendirme

Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. Benzetme

Oysaki en fakiri, en ihtiyarı ve en hâlsiziydi. Karşılaştırma

5. Etkinlik

Zarf-fiiller belirlenecek. Ekleri bulunacak.

Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor. -ip

Hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyoruz. -ıp

Yerini yurdunu kaybedince Hatice Nine endişelenmedi. -ince

Evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım, bizim bayrağa kaçtım. -ince

Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. -e

Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum. -ıp

Oğlum, askerlerden bir eşek alarak beni buraya getirdi. -arak

Giderken döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. -ken

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan cümleler üzerine bir konuşma yapmaları istenecek öğrencilerden. Konuşma sırasında beden dilini kullanmalarına özen gösterilecek. 

7.Etkinlik

Temalardan biri seçilerek bir şiir yazılacak. Uygun başlık eşliğinde güzel bir şiir yazmaları için ortam uygun hale getirilebilir. Şiirler sınıf panosunda sergilenecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Metinde yer alan zarf fiillerden 5 tane bulunuz.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

Okul Müdürü

2020-2021 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) BAYRAĞIMIZIN ALTINDA adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

4 thoughts on “8. Sınıf “BAYRAĞIMIZIN ALTINDA” Metni Günlük Ders Planı (2020-2021)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir