5. Sınıf “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 5. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ilk metni olan “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Tema / Metnin Adı                : VATANDAŞLIK / BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Sınıf                                       : 5

Konu                                     : Eş anlamlı kelimeler / Görsel okuma / Karikatür / Dilekçe / Noktalama işaretleri (Eğik Çizgi) / Broşür

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.5.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.5.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

Anlama

T.5.3.12. Metin türlerini ayırt eder.

T.5.3.14. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.5.3.19. Metinle ilgili sorulara cevap verir.

T.5.3.21. Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.

T.5.3.22. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.5.3.25. Medya metinlerini değerlendirir.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.

KONUŞMA

T.5.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.5.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.5.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.          

T.5.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.  

YAZMA

T.5.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.5.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.5.4.5. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.

T.5.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

T.5.4.9. Yazdıklarını düzenler.

T.5.4.14. Kısa metinler yazar. Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, noktalama işaretlerine uygun okuma, ahenkle okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, öğrencilerin yaşantıları

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Çocukların alışverişlerde fiş ve faturalarla ilgili ön bilgileri alınacak. Ailelerinin alışveriş yaptığı sırada fiş ve faturalarına dikkat edip etmedikleri sorgulanacak.

Güdüleme

Sayfa 143’da yer alan “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” adlı şiiri açmaları istenecek. Bu metinle toplumsal hayatta bilinçli bir tüketici olmanın kime ne katkısı olduğunu öğreneceğimiz, öğrencilere aktarılacak. Her insanın aynı bilinci taşıdığında toplumun kalkınması adına ne gibi güzellikler olacağı vurgulanacak.

Gözden Geçirme

Kusurlu bir ürün aldıklarında neler yapmaları gerektiği öğrencilere sorulacak. Bu konuda yaşantısı olan varsa dinlenilecek. Biz de bir örnek yaplaşabiliriz.

DERSE GEÇİŞ

  1. Dikkati çekme bölümü konuşulduktan sonra öğrencilere metnin görseli inceleterek görsel okuma yaptırılacak.
  2. Ahenkli okuma yöntemi ile metin öğrencilerce okunacak.
  3. Sonra şiir türü üzerinde durulacak. Şiirin özellikleri öğrencilere anımsatılacak.
  4. İkinci bir kez kelime çalışmaları için şiir yeniden okunacak. Bilinmeyen kelimeler ve anahtar kelimeler tespit edilecek.  
  5. Anahtar Kelimeler: ihtiyaç, tüketici, bilinçli, ihtiyaç listesi, tutumlu, hesap, savurgan olmama
  6. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce metinden yola çıkarak bulunmaya çalışılacak. Sonra kelimelerin anlamı sözlükten bulunacak ve deftere yazılacak.

1. Etkinlik

Bulmacada yer alan kelimeler anlamlarından yola çıkarak bulunup işaretlenecek. Sonrasında bu kelimeler cümle içinde kullanılacak.

1. Eksikliği duyulan şey. İHTİYAÇ

2. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. BİLİNÇ

3. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun. YASAL

4. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse. TÜKETİCİ

5. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin. GIDA

6. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli. TUTUMLU

7. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. EMEK

2. Etkinlik

Kelimeler eş anlamlılarıyla eşleştirilecek.

• ihtiyaç → gereksinim

• sonsuz → ebedi

• bilinçli → şuurlu

• savurgan → tutumsuz

3. Etkinlik

Sorular şiire göre cevaplanacak.

1) Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor?

İhtiyaçlarımızın neler olduğunu, dünyanın kaynağının ne olduğu sorularını sormamızı istiyor.

2) Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız.

Sınırsız sanmamamız gereken sudur. Dünyadaki içilebilir su miktarı sınırsız değildir. Tasarruflu kullanmamız gerekir.

3) Şair bizden neler yapmamızı istiyor?

Bilinçli tüketici olmamızı, yasal haklarımızı bilmemizi, sağlıklı beslenmemizi, tutumlu olmamızı, hesabımızı bilmemizi istiyor.

4) Şiirde geçen “savurgan olmamalı” sözünden ne anlıyorsunuz?

İhtiyacımız kadar kullanmamızı, israf etmememiz gerektiğini anlıyorum.

4. Etkinlik

Şiire göre cümleler tamamlanacak.

5. Etkinlik

Etkinlikte yer alan dörtlük okunup verilmek istenen mesaj bulunacak. B kısmında ilgili olan atasözleri belirlenecek.

“Hesabını bilmeli,
Zor günleri görmeli.
Değer verip emeğe,
Savurgan olmamalı.”

Zor günlerin geleceğinin bilincinde olup, emeğin değeri bilinerek ona göre harcama yapılması, tasarruflu olunması gerektiği mesajı verilmektedir.

 () Ak akçe kara gün içindir.

(   ) El elden üstündür.

(   ) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

() Sakla samanı gelir zamanı.

(   ) Dost ile ye iç alışveriş etme.

() Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

(   ) Bin bilsen de bir bilene danış.

(   ) Ağaç yaprağıyla gürler.

() Ayağını yorganına göre uzat.

() İşten artmaz, dişten artar.

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan görsel ve cümlelerde bilinçli tüketici davranışları belirlenecek.

(✔) Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım.

(   ) Alışverişte istediğim her şeyi alırım.

(   ) Satın aldığım ürünün üretim tarihine bakmam.

(✔) Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım.

(   ) En pahalı ürünü almaya çalışırım.

(✔) Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim.

7.Etkinlik

Etkinlikte yer alan karikatür yorumlanacak. Verilmek istenen mesaj uygun yere yazılacak.

8.Etkinlik

Öğrenciler bilinçli tüketicinin özelliklerini tartışacak.

9.Etkinlik

Etkinlikte yer alan şikayet dilekçesi incelenecek. Dilekçenin tanımı özellikleri öğrencilere anımsatılacak. Etkinlikte yer alan yönergeye uygun bir dilekçe yazılacak.

10.Etkinlik

Etkinlikte eğik çizginin kullanım alanları öğrencilere kavratılacak.

EĞİK ÇİZGİ ( / )

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:

Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA

Ülke adı yazılacağında ise:

Atatürk Bulvarı No.: 217

06680 Kavaklıdere / Ankara

TÜRKİYE

3. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:

18/11/1969, 15/IX/1994 vb.

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır:

 -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

http://tdk.gov.tr

6. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:

70/2=35

7. Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır:

g/sn (gram/saniye)  

11.Etkinlik

Broşürden kısaca bahsedilerek öğrencilere insanları bilinçlendirmek için bir broşür yazmaları istenecek.  

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımdaki yönergenin araştırılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                     

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıya 10 tane zıt anlamlı kelime yazınız.  

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

10.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. Sınıf 5. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ilk metni olan “BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir