8. Sınıf “SANAT” Metni Günlük Ders Planı (2018-2019)

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (Sanat) ilk metni olan  “SANAT” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 10 ARALIK -16 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı SANAT / SANAT
              Konu Çağrışım haritası Söz sanatları Cümlede vurgu Deneme
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar   OKUMA T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır. T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar. T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.   KONUŞMA T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.   YAZMA T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular. T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder. (Vurgulu öge) T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar. T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler. T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.  
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, yankılı okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme Öğrencilerin dikkatini derse çekmek için tarihi bir sanat eseri olan Ulu Cami’den bahsedilecek.    
•  Güdüleme Öğrencilere sanatımız, eserlerimiz kültürümüzü yansıtan bir ayna niteliğinde olduğu vurgulanacak. Sonra öğrencilere sayfa 100’de yer alan “SANAT” adlı metni  açmaları istenecek. Öğrencilerden araştırdıkları Anadolu’daki sanat eserleriyle ilgili bilgileri paylaşmaları istenecek.
•  Gözden Geçirme “Sanatsız bir toplumun ne gibi sorunları olur?” sorusu sorularak öğrencilerin fikirleri alınacak.
 •  Derse Geçiş Gözden geçirme bölümünde öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğrenciler metni bir kez sessiz okuyacaklar. Anahtar kelimeleri belirlemeleri istenecek.Metin sonra sesli okunması sağlanacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar Kelimeler: bahar, kubbe, zeybek, musiki, köylü, sanat, destan, türküAnlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Bu etkinlikte sanat kelimesinin öğrencilerde çağrıştırdığı kavramlar belirlenecek. sanat
– resim
– heykel
– müzik
– mozaik
– çini
– dans
  2. Etkinlik Metinle ilgili sorular cevaplanacak. 1. Şair “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde kim ya da kimlerden bahsetmiş olabilir?
Köylülerimizden bahsetmiş olabilir.
2. Sülüs yazı ile yeşil çini bizi nasıl etkilemektedir?
Bizi heyecanlandırmaktadır.
3. Şairin “Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken / Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz” dizelerindeki Anadolu’ya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden?
4. Siz Anadolu’yu hangi sanata benzetirsiniz? Neden?
  3. Etkinlik Bu etkinlikte öğrenciler metinle ilgili iki soru hazırlayacak.   4. Etkinlik Öğrenciler metine farklı başlık bulacaklar.   5. Etkinlik Öğrenciler bu etkinlikte şiirde geçen söz sanatlarını bulacaklar. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda,
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…
ÖRNEKLEME Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
BENZETME Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
KİŞİLEŞTİRME   6.Etkinlik Öğrenciler Anadolu insanını anlatan bir konuşma yapacaklar. Başlıklar halinde not almaları istenecek ve konuşurken bu notlara göz ucuyla bakmalarına müsaade edilecek.   7.Etkinlik Bu etkinlikte cümlede vurgu konusu işlenecek. CÜMLEDE VURGU Cümle vurgusu, cümle içerisinde anlamına veya anlatımına önem verilen bir sözcüğün konuşma veya okuma esnasında diğerlerinden daha baskılı ve kuvvetli söylenmesidir. Cümlede vurgu fiil cümlelerinde, isim cümlelerinde, koşul cümlelerinde ve soru cümlelerinde vurgu olmak üzere dört çeşittir: 1. Fiil (Eylem) Cümlelerinde Vurgu Yüklemi fiil soylu sözcük olan cümlelerde vurgu, yükleme en yakın olan sözcük ya da sözcük öbeği üzerindedir. Örnek: » Bu kitabı bana, doğum günümde annem almıştı. (Özne vurgulanmıştır.) » Bu kitabı, annem, bana doğum günümde almıştı. (Zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır.) » Bu kitabı, doğum günümde annem, bana almıştı. (Yer tamlayıcısı vurgulanmıştır.) » Annem, bana doğum günümde bu kitabı almıştı. (Nesne vurgulanmıştır.)  2. İsim Cümlelerinde Vurgu Yüklemi isim soylu sözcük olan cümlelerde vurgu, yüklemdedir. Örnek: » Bu konunun kavranması diğerlerinden kolaydır.(Yüklem isim soylu olduğu için vurgu yüklemdedir.) » İstanbul’u fetheden Fatih’tir.(Yüklem isim soylu olduğu için vurgu yüklemdedir.) 3. Koşul (Şart) Cümlelerinde Vurgu Koşul cümlelerinde vurgu, koşul kipindedir. Örnek: » Konuyu dikkatlice dinlersen başarılı olursun. (Vurgu, koşul ifadesindedir.) » İşin erken biterse yanıma uğra. (Vurgu, koşul ifadesindedir.) 4. Soru Cümlelerinde Vurgu Soru sözcükleri ile kurulan soru cümlelerinde vurgu, cümlede soru anlamını sağlayan sözcüktedir. Örnek: » Sen, Burak’ı okulda ne zaman gördün? (Zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır.) » Sen, dün Burak’ı nerede gördün? (Yer tamlayıcısı vurgu­lanmıştır.) » Sen, dün okulda kimi gördün?  (Nesne vurgulanmıştır.) » Kim, dün Burak’ı okulda görmüş?  (Özne vurgulanmıştır.) Soru eki “mı, mi” ile oluşturulan soru cümlelerinde ise vurgu soru ekinin bağlı olduğu, soru ekinden önce gelen sözcükte / öğededir. Örnek: » Dün, Burcu mu sizi buraya çağırdı? (Soru eki “Burcu”dan sonra gelmiştir; bu sözcük, yani özne vurgulanmıştır.) » Dün, sizi Burcu, buraya mı çağırdı? (Yer tamlayıcısı vur­gulanmıştır.) » Dün Burcu sizi mi buraya çağırdı? (Nesne vurgulan­mıştır.) » Dün mü Burcu sizi buraya çağırdı? (Zarf tamlayıcısı vur­gulanmıştır.) » Dün Burcu, sizi buraya çağırdı mı? (Soru eki yüklemden sonra geldiği için yüklem vurgulan­mıştır.)   (A) Öznesi vurgulanan cümle
(B) Nesnesi vurgulanan cümle
(C) Yer tamlayıcısı vurgulanan cümle
(D) Zarf tamlayıcısı vurgulanan cümle (C) Yabancı bir ülkede anlayan gözlerle bir kadın heykelini süzersin.
(B) Bir zeybeğin yere diz vuruşuna hayrandır.
(A) Anadolu, sanatını tüm kalbiyle savunur.
(D) Duvarda asılı olan sülüs yazıyı görünce hepimiz heyecanlandık.       8. Etkinlik Vurgulanan ögeler belirlenecek. (…)
Âşıklarımız genellikle 
bir usta âşığın yanında (yer tamlayıcısı) yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri (nesne) öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlar da kendilerine çırak (nesne) alırlar ve gelenek bu şekilde (zarf tamlayıcısı) devam eder.
Âşık bilgi, duygu ve becerisini yaptığı 
atışmalarda (yer tamlayıcısı) gösterir. Atışmalardaki amaç, (nesne) yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki aşık karşı karşıya (zarf tamlayıcısı) gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma (özne) başlar. Ayağa
uygun dörtlük söyleyemeyen âşığın yenilgisiyle 
atışma (özne) sona erer.
(…)
Kültür ve Turizm Bakanlığı
  9. Etkinlik   Bu etkinlikte  öğrenciler “sanat” konusuyla ilgili bir deneme yazısı yazacaklar. Yazılarını deftere yazacaklar uygun olanlar A4 kağıdına yazılarını geçirerek sınıf panosuna asacaklar.     >> Gelecek derse hazırlık bölümündeki sorular araştırmaları için öğrencilere verilecek .
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri Aşağıdaki cümlelerde vurgulanan öğeleri belirleyiniz. Kış gecesi, komşular bize oturmaya gelmişlerdi. Annem, mücevherlerin satılmasına iyi karşılamadı. Balkondaki çöp torbasını aşağı indirdim. Çocukluğumdan beri dinlerim Barış Manço’ yu. Misafirlere getirdiği kahvenin tadı çok güzeldi.  
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       08.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 4. temanın (Sanat) ilk metni olan  “SANAT” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir