6. Sınıf “ANA DİLİ” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 6. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 6. temanın (Milli Kültürümüz)  “ANA DİLİ” adlı metninin günlük ders planını sayfa sonunda bulunan linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 6

Tema / Metnin Adı                 : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / ANA DİLİ

Konular                                : Kelime Çalışması / Şiir Yorumlama / İstiklal Marşımız / Akrostiş / Mektup 

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.6.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.

T.6.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.6.3.17. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.6.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.6.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.6.4.3. Hikâye edici metin yazar.

T.6.4.4. Yazma stratejilerini uygular. Güdümlü, serbest, kontrollü, tahminde bulunma, metin tamamlama, bir metni kendi kelimeleri ile yeniden oluşturma, boşluk doldurma, grup olarak yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, role girerek okuma, açıklayarak okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Tahtanın ortasına büyük harflerle “TÜRKÇE” yazılacak. Sonra öğrenciler tek kelime ile bu kelimenin ne kendileri için ne ifade ettiği yazılacak. Daha sonra yazılanların içinden uygun kelimeler yorumlanacak. (Önce yazdıran öğrenci düşüncelerini söyleyecek.)

Güdüleme

Ana dilimizin bizim kimliğimiz olduğundan bahsedilecek. Dilini kaybeden, diline sahip çıkmayan bir toplumun yarınlarının karanlık olacağından bahsedilecek. Bir toplumu yok etmenin en kolay yolunun o toplumun dilini yozlaştırmakla olacağı söylenecek. Öğrencilere bu konuda hassasiyet göstermelerinin önemli bir durum olduğu vurgulanacak. Bu konuşmanın ardından sayfa 186’daki “ANA DİLİ” adlı metni açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin yaptığı Türk dilini ana dil olarak kullanan devletler ile ilgili  araştırmalarını arkadaşlarına sunmaları istenecek.

DERSE GEÇİŞ

 1. Gözden geçirme bölümünde öğrenciler sunum yaptıktan sonra öğrenciler şiiri bir kez sessiz okuyacaklar. Okuma esnasında bilmedikleri kelimeleri belirlemeleri istenecek.  Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.
 2. Metin sonra sesli okunması sağlanacak. Parçalı okuma yöntemlerine uygun olarak vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri sağlanacak.  Bu okuma esnasında ise anahtar kelimeler belirlenecek. Sözlük defterine yazılacaklar.
 3. Anahtar Kelimeler: ana, dil, ninni, ecdat,  hikmet, miras, hediye, kudret

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimeler anlamlarıyla eşleştirilecek.

hikmet  Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.

vicdan  Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.

kudret  Güç, iktidar, zenginlik.

miras  Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

nesil  Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanmasını anlıyorum

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.

Ruh, aşk, can, namus, vicdan,.

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.

En kıymetli miras dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?

Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Etkinlik

Örnekteki gibi şiirden çıkarılacak ve çıkarılamayacak yargılar belirlenecek.

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar

 • İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
 • İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
 • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması.
 • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınması.
 • Dil sayesinde tarihin bilinmesi.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar

 • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
 • İnsanların ana dillerini kullanmadan yaşayamayacak olmaları.
 • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.

4. Etkinlik

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma haftası olduğu için İstiklal Marşı’nı ezbere en güzel okuma yarışmasında ortaokul kısmında birinci olan öğrenci sınıfta marşımızı okuması sağlanacak. Diğer öğrencilerin de ezbere okuması için öğrencilere milli duygulardan bahsedilecek.

5. Etkinlik

Şiir okunacak ve uyandırdığı duygu düşünceler anlatılacak. Yan kısma benzer bir şiir akrostiş tekniğiyle yazılacak.

TÜRK GENÇLİĞİNE BİR HİTABE

Korkma yürü, ümidisin milletin

Her manii yıkar, ezer himmetin.

Tuttuğun yol terakkinin yoludur

Kalbin, fikrin emel ile doludur.

Senin azmin yükseltecek milleti

Mahvedecek cehaleti, zilleti…

(…)

Uyan uyan… Bu girdaptan uzaklaş!

İlerleyen milletlere koş, yaklaş!

Her milletin gençlerdendir rehberi

Sen de durma, haydi atıl ileri!..

Mehmet FİKRİ

6.Etkinlik

Etkinlikte yer alan metinler incelenecek. İlgili sorular cevaplanacak.

TÜRK DÜNYASI
Bugün Dünya üzerinde Türkler, oldukça geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası olarak tanımlanan coğrafya, Avrasya olarak adlandırılan Avrupa ve Asya kıtalarının neredeyse merkezindedir. Ana hatları ile batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar olan saha, Dünya üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türk dilini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya Türk dünyası olarak adlandırılır.
Erhan TOPAL-Adem SEZER

TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ
29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasıyla Türk dünyası coğrafyasındaki birçok devlet bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk dünyası içerisinde yer alan Azerbaycan, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan, 17 Ekim 1991, Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991, Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir.
Türkler, bu devletlerin dışında Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcıvan, Saha, Tuva (Yakut), Uygur (Doğu Türkistan) olmak üzere 10 özerk cumhuriyette ve Dağlık Altay, Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar vilayette yaşamaktadırlar.

1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.

2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.

3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.

4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.

Sorular

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?

Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?

Özbekistan.

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.

Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

7. Etkinlik

Öğrencilere vatanından ayrı kalmış bir kişi olarak ailesine vatanına duyduğu özlemi anlatan bir mektup yazmaları istenecek. Mektup yazma kuralları öğrencilere hatırlatılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Gelecek derse hazırlık amacıyla bir yemek yapılışı araştırmaları için öğrencilere görev verilecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Vatan sevgisi üzerine bir akrostiş yazınız.

V

A

T

A

N

I

M

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken anlama kurallarına, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR                                                                                                          …………..2020

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 6. Sınıf 6. temanın (Milli Kültürümüz)  “ANA DİLİ” adlı metninin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir