8. Sınıf “VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 6. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ikinci metni olan “ VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR ” adlı metne ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

Konular                                : Kelime çalışması / Tema / Ana duygu / Geçiş ve bağlantı ifadeleri / Pul koleksiyonu / Cümle türleri (Yüklemine göre cümleler)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

Yaratıcı, güdümlü, empati kurma, tartışma, ikna etme ve eleştirel konuşma gibi yöntem ve tekniklerinin kullanılması sağlanır.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.

a)Öğrencilerin belirledikleri bir konu ve ana fikir etrafında giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturmaları, gelişme bölümünde düşünceyi geliştirme yollarını kullanarak görüşlerini ifade etmeleri, görüşlerini destekleyecek kanıtlar sunmaları, sonuç bölümünde ise görüşlerini sonuca bağlamaları sağlanır.

b)Öğrenciler günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

Not alma, özet çıkarma, eleştirel, yaratıcı, serbest, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, bir metinden ve duyulardan hareketle yazma gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması sağlanır.

T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadelerinin kullanılması sağlanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Türkü dinlemeyi sevim sevmedikleri sorulacak. Ve Aşık Veysel Şatıroğlu hakkında kim ne biliyor diye sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 186’da yer alan MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ temasının ikinci metni olan “VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR” ı işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu şiirle beraber vatan sevgisi üzerinde durulacağı türkü gözünden bu sevgiyi vurgulayacağımız öğrencilere aktarılacak.  

Gözden Geçirme

Öğrencilere saz çalan bildikleri ozanlar olup olmadığı sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Şiirin başlığından metinde neler anlatıldığı tahmin edilecek.
  2. Şiir bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Şiir ikinci kez sesli olarak okunacak. Ahenkli okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek. Şiir hakkında öğrencilere bilgi verilecek.
  4. Anahtar Kelimeler : vatan, sevgi, şehit, bayrak, Veysel

1. Etkinlik

Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları eşleştirilecek.

1. Sınır. HUDUT

2. Kesinlikle. MUHAKKAK

3. Bir yere ulaşmak, varmak. ERİŞMEK

4. Mutlu, sevinçli, ongun. MESUT

5. Etki. TESİR

6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek. ÖVÜNMEK

7. Dizi, sıra. SAF

8. Yalan söylemeyen, dürüst. SITKI

9. Söz geçirme, güçlü olma, erk. NÜFUZ

2. Etkinlik

Sorular cevaplanacak.

1. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?

Dürüstçe ve benimseyerek çalışmak, okumak, vatanına sahip çıkmaktır.

2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.

Atalarımız vatanımızı korumak için canlarını vermişlerdir. Vatanımız bize atalarımızdan kalan emanettir.

3. “Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.

Vatan aşkıyla çalışıldığında ülkemiz gelişir.

4. Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?

Allah rızasına uygun, diğer insanlara da faydalı olabilecek bir iş tutmak, çocukları okutmak ve okumak gerekir.

5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.

3. Etkinlik

Tema ve ana duygu belirlenecek.

Tema: Vatan sevgisine sahip olanların özellikleri

Ana Duygu: Vatan sevgisi bir bütün olarak milletçe içimizde olması gereklidir.

4. Etkinlik

Aşık Veysel’in bir röportajı öğrencilere izlettirilecek. (Youtube de olduğu için kişisel veri ile akıllı tahtada net açılmalıdır)

5. Etkinlik

Şiir okunacak ve bahsedilen “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü dinlenecek.

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne haldayım,
Gidiyorum gündüz gece.

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda.
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece.

Uykuda dahi yürüyom
Kalkmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece.

Kırk dokuz yıl bu yollarda,
Ovada, dağda, çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece.

(…)

Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece.

6.Etkinlik

Hazırlık kısmında araştırılan türkü hikayelerini öğrencilerin arkadaşlarına aktarması istenecek.

7.Etkinlik

Metin okunacak ve geçiş ve bağlantı ifadeleri belirlenecek.

EFEMERA

Efemera, gündelik yaşama ait “ıvır zıvır” olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük belgeleri ifade eden bir tanımlamadır. Başka bir deyişle efemera, “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri”dir.

Biriktirilerek koleksiyon yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılan gazeteler, dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, çikolata kartları, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, etiketler, kartpostallar, menüler ticari materyaller ve benzerleri, hemen hemen sosyal hayatın tamamında kullanılan belgeler olması dolayısı ile toplumun kültürü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Gündelik yaşamın ayrıntılarını belgeleyen efemera belgeler, kültürel ve tarihsel çalışmalara ışık tutar. Kısaca efemera koleksiyonerliği kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemlidir.

8.Etkinlik

Pul koleksiyonu hakkında kısa bilgi verilecek ve görseller incelenecek. Sonrasında sorular cevaplanacak.

9.Etkinlik

Türkülerin birleştirici özelliği ile ilgili bir yazı yazmaları istenecek.

10.Etkinlik

Cümle çeşitleri öğrencilere kavratılacak.

YÜKLEMİNE GÖRE CÜMLELER

a. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli fiillerden oluşan cümledir.

Tatlı bir akşam vakti yolculuğumuz başladı.

Yağmur aniden bastırınca nehir aniden coştu.

Su insanı boğar, ateş yakarmış.

b.İsim Cümlesi: Ad ya da ad soylu s.zcüklerin veya söz öbeklerinin ek eylem alarak yüklem olduğu

cümlelerdir.

Sanatçı için hayalin önemi büyüktür.

Ona vereceğin en güzel hediye, kitaptır.

Bizim çocuk aslan gibidir.

En büyük arzusu şair olmaktı.

Gidiyorum gündüz gece.                      Fiil Cümlesi

Uzun ince bir yoldayım.                       İsim Cümlesi

Okuduğumuz şiiri çok beğendim.     Fiil Cümlesi

İki kapılı bir handayım.                        İsim Cümlesi

Gidenleri hep görüyorum.                    Fiil Cümlesi

Sebep arıyorum kalkmaya.                   Fiil Cümlesi

Veysel bu işe şaşmaktadır.                   İsim Cümlesi

İki kapılı bir han denen yer dünyadır.                İsim Cümlesi

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafı yüklemin türüne göre cümle yapısına göre inceleyiniz.

Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütününe koleksiyon denir. İnsanlar değerli gördükleri nesnelerin koleksiyonunu yaparlar.

Koleksiyonu oluşturan nesneler uzun bir süre içerisinde toplanır. Bu nesneler tarihten gelen nesnelerdir ve toplandığı dönemin özelliklerini yansıtır. Bu özellikler kültürel de olabilir. 

Kültürü yansıtan bu nesnelerin saklanıp korunması, bu nesnelerin gelecek kuşaklar tarafından da görülmesini sağlar. Böylece bir kültür aktarımı meydana gelmiş olur. Bu yönden koleksiyonların kültür aktarımında doğrudan ve büyük bir önemi vardır diyebiliriz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

09.03.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe dersi 6. temanın (MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ) ikinci metni olan “ VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR ” adlı metne ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir