8. Sınıf “ATATÜRK ve MÜZİK” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) ATATÜRK ve MÜZİK adlı metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK / ATATÜRK ve MÜZİK

Konular                                : Kelime çalışması / Metin türü / Özdeyişler / Fiilimsiler / Yabancı kelimelerin yerine Türkçe kelimeler Yazma

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

Akıcı Okuma

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.

Söz Varlığı

T.8.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Anlama

T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere kendilerini bir sanat dalıyla ifade etmeleri istense hangi sanat dalını seçecekleri sorulacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 52’de yer alan “ATATÜRK ve MÜZİK”  adlı metni işleyeceğimizden bahsedilecek.  Bu metinle beraber Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi kavrayacaklarından bahsedilecek. Dönemin o buhranlı zamanlarında bile sanata değer veren bir lider olduğu üzerinde durulacak.  

Gözden Geçirme

Öğrencilere Atatürk’ün neden sanata ve sanatçıya değer verdiği sorusu sorulacak. Kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Görseller incelenecek görsel okuma yapılacak. Metinde anlatılanlar tahmin edilecek.
  2. Metnin bir kez sessizce herkes tarafından okunması sağlanacak. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları Türkçe defterine yazılacak.
  3. Metin ikinci kez sesli olarak okunacak. Bölerek okuma yöntemi uygulanacak. Bu okuma sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : cumhuriyet, müzik,  musiki, türkü, inkılap, konservatuar

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin bazıları anlamlarından yola çıkarak bulunacak.

DAMGA VURMAK : İz bırakmak.

EVRENSEL : Bütün insanlığı ilgilendiren.

TASDİKLEMEK : Onaylamak.

İHTİMAM : Özen

FASIL : Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

AMATÖR : Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

MALUM : Bilinen, belli.

İŞTİRAK ETMEK : Katılmak.

NEZDİNDE : Yanında, huzurunda, gözetiminde.

NABIZ YOKLAMAK : Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak.

ENTERESAN : İlgi çekici, ilginç.

İCRA ETMEK : Yapmak.

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?

Klasik Türk müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına benimsetilmesidir

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?

Montesquieu’dür (Monteskü). Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişikliğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemesi etkili olmuştur.

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?

Atatürk’ün Harp Akademisinde iken bazı arkadaşları ile özel fasıllar yaptığı hatta Mustafa Kemal’in de bu fasıllarda amatör olarak şarkı söylemesi etkili olmuştur.

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir? 

Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” en sevdiği türkülerden bazılarıdır.

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.

Müzik eğitimi ve bu eğitimi veren kurumların oluşturulmasını sağlamış, yurt dışında müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle yakında ilgilenmiş, müzik ile ilgili yerli yabancı her insanla fikir alış verişinde bulunmuş.

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?

3. Etkinlik

Metnin türünü yansıtan özellikler işaretlenecek.

[✔] Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.

[   ] Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır.

[   ] Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir.

[✔] Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir.

[   ] Yazar, alanında uzman kişidir.

[   ] Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü:  MAKALE

4. Etkinlik

Atatürk’ün özdeyişlerindeki konular yazılacak.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Bilime Verdiği Önem

“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” Millet Sevgisi

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” Eğitime Verdiği Önem

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” Gençliğe Duyduğu Güven

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır.” İleri Görüşlülüğü

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.” Sanat Sevgisi

5. Etkinlik

Sunum ile ilgili form doldurulacak sonra sunum gerçekleştirilecek.

6.Etkinlik

Fiilimsiler bulunum türü yazılacak.

Alafranga müziğe yönelip halkı buna teşvik etmiştir. Zarf-fiil

“Manastır” en sevdiği türküler arasındadır. Sıfat-fiil

Atatürk, sanat ve sanatçıya önem vermeyi vurgulamıştır. İsim- fiil

İlk adım, konservatuvarların kurulması olmuştur. İsim- fiil

Atatürk, Batı’dan getirilen müzik kültürünü araştırmıştır. Sıfat-fiil

Kitaplarda satırların altını çizerek yerli ve yabancı kaynakları
incelemiştir.  Zarf-fiil

7.Etkinlik

Atatürk’ün dilimize kazandırdığı matematik ve geometri alanındaki terim anlamlı kelimeler incelenecek. Sonrasında b kısmında yer alan paragrafta yabancı kelimeler tespit edilecek ve yerlerine Türkçe karşılıkları yerleştirilecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çocuklardan bu kısımda yazan konuları araştırmaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki paragrafta geçen fiilimsileri belirleyip türlerini yazınız.

“İstikbal göklerdedir” diyen Atatürk 1925 yılında Türk Hava Kurumu’nu kurmuş ve Türkiye’de havacılığın gelişmesi için elinden gelen çabayı göstermiştir. Bu sayede 1936 yılında ülkemiz uçak üretecek kapasiteye gelmiş, ilk uçak fabrikasını açmıştır. Mustafa Kemal Atatürk dil ve tarih konusunda da bilimi öne çıkararak 1932 yılında Türk Dil Kurumu’nun kurulmasını emretmiştir. Yer altı kaynaklarının araştırılması için 1935 yılında Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ile Etibank kurulmuştur.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

14.10.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 2. temanın (MİLLİ MÜCADELE ve ATATÜRK) ATATÜRK ve MÜZİK adlı metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

2 thoughts on “8. Sınıf “ATATÜRK ve MÜZİK” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir