7. Sınıf “DOSTLUK” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan DOSTLUK adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : ERDEMLER / DOSTLUK

Konu                                     : Başlık bulma / Metin türleri(Tiyatro metni) / Konu, ana fikir ve yardımcı fikirler / Anahtar kelimeler / Deyimler atasözleri ve özdeyişler / Zaman ve dilek kipleri /  Metin yazma / Sayfa düzeni ve imla

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

                  T.7.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

                  T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde kullanır.

                  T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

                  T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

                  T.7.3.16. Metnin konusunu belirler.

                  T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

                  T.7.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

                  T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

                  T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

                  T.7.2.6. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

                   T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

                  T.7.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Karagöz Hacivat Oyunu…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

“1. Hayatınızda Karagöz ve Hacivat’ ı göreniniz oldu mu?

2. Bu iki karakter ile Bursa şehrimizin bir bağlantısı olabilir mi?” soruları sorularak cevaplar alınacak. Verilen bilgiler üzerinden kısa bir tartışma ortamı oluşturulacak.

Güdüleme

Bu hafta sayfa 24’te yer alan  DOSTLUK adlı metni işleyeceğimiz duyurulacak öğrencilere. Bu metni işledikten sonra Karagöz ve Hacivat hakkında detaylı bilgi sahibi olacakları iletilecek. Dostluklarından yola çıkarak dostluğun ne kadar önemli bir kavram olduğunu kavrayacakları söylenecek. Güzel Bursamız ile ilgili bilgiler öğrencilerimizi  şaşırtacağı vurgulanacak.

Gözden Geçirme

“Sizce dost kime denir? Dostluğun tanımını yapar mısınız?” soruları ile anlatılanlar gözden geçirilerek derse geçiş sağlanacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Öğrencilerden metnin biçimine bakarak türü hakkında bilgi vermeleri istenecek.
  2. Metnin başlığı ile görselleri arasında  öğrencilerin bağlantı kurması sağlanacak.
  3. Parça iki öğrenci tarafından karakterler üzerinden okunacak.
  4. Daha sonra her öğrenci metni daha iyi anlamak için   sessiz okuma yapacak. Anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler.
  5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine anlamlarıyla beraber yazılacak. Sonrasında her bir sözcük cümle  içinde kullanılacak.
  6. Anahtar kelimeler belirlenecek: dostluk , barışmak, menfaat,  insan, gönül, barışmak

1. Etkinlik

Cümlelerden hareketle deyimlerin anlamları tahmin edilecek ve sonrasında akıllı tahtadan TDK deyimler sözlüğünden ve öğrencilerin deyimler sözlüğünden yararlanarak deyimlerin anlamları bulunacak.

Hesabını bilmek: Boş yere para harcamamak, tutumlu davranmak.

Dara düşmek: Herhangi bir durumla başı sıkışmak.

Gözüne uyku girmemek: Hiç uyuyamamış olmak ya da uykusuz kalmak.

İpucu Vermek: Aranan şeye ya da gerçeğe ulaşmayı sağlayabilecek birtakım küçük bilgiler vermek.

İpin ucunu kaçırmak: Yönetimde veya bir şeyi kullanmada gereken ölçüyü yitirmek.

Atsan atılmaz satsan satılmaz: İşe yaramayan veya sıkıntı verdiği hâlde vazgeçilemeyen şeyler ve kimseler için söylenen bir söz.

Kalp kırmak: Kaba bir söz ya da davranışla birinin gönlünü incitmek.

İçini dökmek: Derdini anlatmak, iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerini bir bir anlatmak.

Kıymetini bilmek: Önemini, değerini bilmek.

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak. Cevaplar Türkçe defterine yazılacak.

3. Etkinlik

Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirler bulunacak.

Metnin Konusu: Hacivat’ın, Karagöz’le barışmak için gösterdiği çabalar ve sonunda barışmaları

Metnin Ana Fikri: Dostlarımızın kıymetini bilmeli, onlara küsmemeliyiz.

Metnin Yardımcı Fikirleri: İnsanların gönlünü almak için onlarla hediyeleşmeliyiz. Bayramlarda sevdiklerimizle, tanıdıklarımızla bayramlaşmalıyız. Kimsenin kalbini kırmamalıyız.

4. Etkinlik

Etkinlikte empati kurdurup çocuklar Hacivat’ın yerine geçerek Karagöz’e  hangi ipuçları verebileceğini  arkadaşlarına açıklayacaklar.

İyi günde de kötü günde de her zaman senin yanındadır.

Dert ortağın ve sırdaşındır.

Ona her zaman güvenebilirsin. Seni yarı yolda bırakmaz.

Senin en yakınındır ama aranızda kan bağı yoktur.

5. Etkinlik

Zaman ve dilek kipleri anlatılarak etkinlik yapılır.

KİP EKLERİ

Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir. Kipler iki

grupta incelenir:

A) Bildirme (Haber) Kipleri

B) Dilek (Tasarlama) Kipleri

HABER KİPLERİ : İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya

yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.

1. Geçmiş Zaman

a. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için

kullanılır. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir.

Fiil Tabanı -dı,-di,-du,-dü, -tı,-ti,-tu,-tü şahıs eki

Sev di m

Yaz dı n

Oku du ——-

Git ti k

Sat tı nız

Uç tu lar

b. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin

yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır.

Fiil Tabanı -mış, -miş, -muş, -müş Şahıs Eki

Sev miş im

Kazan mış sın

Kork muş —-

2.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. Sev

(i) yor um

Dikkat: – ( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum.

Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte, -makta ekiyle de sağlanabilir. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım.

3.Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına -ecek, -acak getirilerek

yapılır.

Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki

Sev eceğ im

Anla y acak sın

Bekle y ecek …..

Çalış acağ ız

Başar acak sınız

Gör ecek ler

4. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına -( )r eki

getirilerek yapılır. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im)

DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz. Yerine -me, -ma, -mez, -maz kullanılır.

(Severim…Sevmem, Anlarız….anlamayız, Okur…okumaz,çalışırsınız….çalışmazsınız)

Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte

doğru verilmiştir?

A) Şimdiki zaman-geniş zaman

B) Geniş zaman-geniş zaman

C) Gelecek zaman-gelecek zaman

D) Geçmiş zaman-geçmiş zaman

Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez, -maz, veya -me,

-ma ile yapılır)

DİLEK KİPLERİ

1. Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına -meli, -malı ekleri

getirilerek yapılır. (Sev-meli-y-iz)

2. Dilek-Şart Kipi: İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu

durumlarda fiil tabanına -se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir.

Çalışırsan kazanırsın.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. (Dilek)

3. İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Ğenellikle birinci

tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına -e, -a ekleri getirilerek yapılır. Sev-e-lim, çalışa-

yım…

4. Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır.

DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil

ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. (Gel-, dur-, otur-, /gelsin,

dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar)

6.Etkinlik

dinle-

Dilek ve Zaman Kiplerini kavradıktan sonra bu etkinlik de çocuklara yaptırılacak.

Şimdiki Zaman: Dersi büyük bir dikkatle dinliyor.

Gelecek Zaman: Şimdi son zamanların en çok istek alan şarkısını dinleyecek.

Geniş Zaman: O, annesinden çok öğretmeninin sözünü dinler.

Görülen Geçmiş Zaman: Anlatılanları dikkatle dinledi.

Duyulan Geçmiş Zaman: Bu şarkıyı daha önce defalarca dinlemiş.

anla-

Gereklilik Kipi: Bundan sonra benim sözümü daha dikkatli dinlemeli.

Şart Kipi: Bir kere de ne anlattığımı dinlese.

İstek Kipi: Gel beraber radyo dinleyelim.

Emir Kipi: Buraya bak ve beni dinle.        

7.Etkinlik

Bu etkinlikte öğrenciler dostluk hakkındaki  düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşacak. Düşünceye yön veren ifadeler kullanmalarına dikkat edilecek.

8.Etkinlik

Kavram havuzunda yer alan kelime ve kelime guruplarını kullanarak bir hikaye yazdırılacak çocuklara.  Hikayeyi zenginleştirmek için atasözü deyim ve özdeyişler kullanması için tahtaya örnekler yazılacak.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metne hazırlık olması için Aşık Veysel ile ilgili bilgi toplamaları istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

oku-  eylemini dilek ve zaman kiplerine göre birer cümlede kullanarak deftere yazınız.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

23.09.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan DOSTLUK adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir