7. Sınıf “MUNİSE” Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan MUNİSE adlı metnin günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 7

Tema / Metin Adı                  : ERDEMLER / MUNİSE

Konu                                     : Başlık / Metin türleri / Ana fikir ve Konu / Atasözleri ve deyimler / Çekim Ekleri / Hikaye Edici Metinler / Söz Sanatları (Kişileştirme, konuşturma, karşıtlık ve abartma)

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

OKUMA

T.7.3.1.Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.7.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler

T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme, konuşturma, karşıtlık ve abartma

T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.

T.7.3.19. Metinle ilgili soruları cevaplar. Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.

T.7.3.20. Metinle ilgili sorular sorar.

T.7.3.21. Metindeki hikâye unsurlarını belirler.

T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.

KONUŞMA

T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.7.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

YAZMA

                  T.7.4.3. Hikâye edici metin yazar.

                  T.7.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Okuma, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme, ilişki kurma

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane, Çalıkuşu romanı…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere çocukluk anılarımızdan bir tane anlatılacak. Çalıkuşu romanı elimizde olacak ve daha önce okuyup okumadıkları sorulacak. Reşat Nuri Güntekin’den bahsedilecek.

Güdüleme

Bu hafta 16.sayfadaki MUNİSE adlı metnini işleyeceğimiz öğrencilere duyurulacak. Bu metni işledikten sonra öğretmenlik mesleğini daha çok sevip bu mesleğe daha fazla ilgi gösterecekleri vurgulanacak. Ayrıca sahip olduğunuz imkanların değerini anlayacakları öğrencilere iletilecek.

Gözden Geçirme

Yalnızlık kavramı üzerinde durulacak. Öğrencilerin kavramla ilgili fikirleri alınacak.

DERSE GEÇİŞ

 1. Dikkati çekme sorusu sorulduktan sonra öğrencilerden metnin içeriğini tahmin etmeleri istenecek.
 2. Metnin başlığı ve görselleri hakkında öğrenciler görsel okuma etkinliği yapacaklar.
  1. Metnin içeriği öğrenciler tarafından tahmin edilecek.(Metinde neler anlatılmış olabilir?)
  2. Ders kitabındaki görseller öğrencilere incelettirilecek ve öğrencilerin dikkati parça üzerine çekilecek.
 3. Parça öğrenciler tarafından parçalı okuma yöntemiyle okunacak.
 4. Öğrenciler   sessiz okuma yaparak anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin altını çizecekler.
 5. Anlaşılmayan, anlamı bilinmeyen kelimelerin anlamı ilk önce sözcüğün gelişinden çıkarılmaya çalışılacak. Anlamı sözlükten bulunacak, öğrenciler tarafından Türkçe defterinin arkasında yer alan sözlük defterlerine yazılacak.
 6. Anahtar kelimeler belirlenecek: çocuk, yalnızlık, ümit, evlat edinme, Zeyniler Köyü, mektep

1. Etkinlik

Anlamları verilen kelimeler metinden bakılarak bulunacak.

havadis 

müddet 

fanila 

aba 

minnet 

viran 

munis 

sefil 

akis 

2. Etkinlik

Metindeki deyimler bulunacak.

üstüne yürümek:  Korkutmak, yıldırmak ereğiyle saldıracakmış gibi davranmak, üstüne doğru saldırırcasına gitmek.

sokaklara dökülmek: Herhangi bir sebeple toplu halde dışarı çıkmak.

kulak vermek: Dikkatli bir biçimde dinlemek, değer vermek, önemsemek.

kendine gelmek: Bayıldıktan sonra ayılmak, bilinci açılmak.

3. Etkinlik

Metinle ilgili sorular öğrencilerce cevaplanacak ve sınıfça değerlendirilecek. Deftere cevaplar not edilecek.

4. Etkinlik

Öğrenci metnin bağlamında iki soru hazırlayacak ve arkadaşlarına sorularını soracak. Soruların açık uçlu olmasına dikkat edilecek.

5. Etkinlik

Konu: Bir köy öğretmeni ve yetim bir kız öğrencinin arasında yaşananlar.

Yer: Zeyniler Köyü

Olay Örgüsü: Küçük bir kız çocuğu üvey annesinden eziyet görüp evden kaçar. Gün sonunda Feride öğretmeninin evine gelir. Feride öğretmen kapısına gelen baygın haldeki kız çocuğu ile ilgilenerek ona sahip çıkar.

Kişiler: Munise, Feride Öğretmen, Hatice Hanım

Zaman: Bir kış günü

6.Etkinlik

Metinde geçen benzetme cümleleri bulunacak. Söz sanatları (kişileştirme, benzetme, abartma, konuşturma) öğrencilere kavratılacak.

 1. Son kuvvetini tükettiği anlaşılan Munise, kollarımda baygın gibiydi.
 2. Fırtına içinde viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlık oda, ocağın kızıl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuştu ki…
 3.  Samanlar insanı yatak gibi sıcak tutuyormuş.

7.Etkinlik

“Eba video” bölümünden video kaldırıldığı için Youtube’den Munise’in ölümü sahnesi  öğrencilere izlettirilecek. Okudukları  “Munise” adlı metin ile izledikleri video filmi yönerge doğrultusunda karşılaştıracaklar.

8.Etkinlik

Çekim eklerinden kip ekleri öğrencilere kavratılacak sonra etkinlik yapılacak.

KİP EKLERİ

Kip Eki : Fiillerin yapılış amacını ve zamanını bildiren eklerle almış oldukları biçimine “kip” denir. Kipler iki

grupta incelenir:

A) Bildirme (Haber) Kipleri

B) Dilek (Tasarlama) Kipleri

HABER KİPLERİ : İşin, oluşun, hareketin gerçekleşme zamanını; işin yapıldığını, yapılacağını veya

yapılmakta olduğunu haber verirler. Haber verdikleri zamanın adıyla anılırlar.

1. Geçmiş Zaman

a. Görünen (-di’li) Geçmiş Zaman: Geçmişte yaşadığımız veya gördüğümüz fiilleri anlatmak için

kullanılır. Fiil tabanına -di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden di’li geçmiş zaman kipi de denir.

Fiil Tabanı -dı,-di,-du,-dü, -tı,-ti,-tu,-tü şahıs eki

Sev di m

Yaz dı n

Oku du

Git ti k

Sat tı nız

Uç tu lar

b. Duyulan (-miş’li) Geçmiş Zaman Kipi : Fiilin, önceden gerçekleştiğini bildirir. Ancak söyleyen fiilin

yapıldığını görmemiş, başkasından duymuştur. Fiil tabanına -miş eki getirilerek yapılır.

Fiil Tabanı -mış, -miş, -muş, -müş Şahıs Eki

Sev miş im

Kazan mış sın

Kork muş —-

2.Şimdiki Zaman Kipi: Fiilin şu an gerçekleşmekte olduğunu bildirir. Fiil tabanına -( ) yor eki getirilir. Sev

(i) yor um

Dikkat: – ( ) yor eki kendinden önceki geniş sesliyi (a, e) daraltır. Gör me yor um —-Görmüyorum.

Dikkat: Şimdiki zaman anlamı -mekte, -makta ekiyle de sağlanabilir. Ders çalışıyorum / Ders çalışmaktayım.

3.Gelecek Zaman Kipi: Fiilin daha sonra gerçekleşeceğini bildirir. Fiil tabanına -ecek, -acak getirilerek

yapılır.

Fiil Tabanı -ecek/-acak şahıs eki

Sev eceğ im

Anla y acak sın

Bekle y ecek …..

Çalış acağ ız

Başar acak sınız

Gör ecek ler

4. Geniş Zaman Kipi: Fiilin her zaman yapıldığını veya yapılabileceğini bildirir. Fiil tabanına -( )r eki

getirilerek yapılır. Fiil tabanı+ [-( ) r ]+ şahıs eki (Sev-e-r-im)

DİKKAT : Geniş zamanın olumsuzu yapılırken -( ) r kullanılmaz. Yerine -me, -ma, -mez, -maz kullanılır.

(Severim…Sevmem, Anlarız….anlamayız, Okur…okumaz,çalışırsınız….çalışmazsınız)

Örnek Soru: “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte

doğru verilmiştir?

A) Şimdiki zaman-geniş zaman

B) Geniş zaman-geniş zaman

C) Gelecek zaman-gelecek zaman

D) Geçmiş zaman-geçmiş zaman

Çözüm: kavuş-maz / kavuş-ur (her zaman) (geniş zaman) (Geniş zamanın olumsuzu -mez, -maz, veya -me,

-ma ile yapılır)

DİLEK KİPLERİ

1. Gereklilik Kipi : Eylemin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini bildirir. Fiil tabanına -meli, -malı ekleri

getirilerek yapılır. (Sev-meli-y-iz)

2. Dilek-Şart Kipi: İşin, oluşun, hareketin gerçekleşmesi ,başka bir eylemin olması şartına bağlı olduğu

durumlarda fiil tabanına -se, -sa ekleri getirilerek yapılır. Hem dilek hem de şart anlamı görülebilir.

Çalışırsan kazanırsın.(Şart) / Şimdi Konya’da olabilsem. (Dilek)

3. İstek Kipi: Eylemin yapılması veya yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. Ğenellikle birinci

tekil ve birinci çoğul şahıslarda kullanılır. Fiil tabanına -e, -a ekleri getirilerek yapılır. Sev-e-lim, çalışa-

yım…

4. Emir Kipi : Eylemin yapılmasını veya yapılmamasını başkasından isteme durumunda kullanılır.

DİKKAT : Emir kipinin eki yoktur. Buna göre kök halindeki bütün fiiller, emir kipindedir. Üçüncü tekil

ve çoğul kişilere göre, emir kipinde çekimlenmiş fiillere -sin eki getirilir. (Gel-, dur-, otur-, /gelsin,

dursun, otursun/gelsinler, dursunlar, otursunlar)

Kaç saat geçtiğini bilmiyorum İnsan böyle hâllerde zaman hissini kaybediyor. Mezarlık tarafındaki kapıya vuruyorlar gibi bir ses işitmeye başladım. Rüzgârdan başka ne olabilirdi? Fakat hayır, bu rüzgâr sarsıntısından başka bir şeydi. Yatağımdan doğrularak kulak verdim ve gecenin içinde bir insan iniltisi işitir gibi oldum. Hemen yatağımdan fırladım, omuzlarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım.

9. Etkinlik

Çekim eklerinden kip ekleri ile ilgili etkinlik yapılacak.

uyusa → -sa

bulun → -un

ağlıyor → -yor

yapalım → -a-lım

söylememiş → -me -miş

olmalı → -malı

korkar → -ar

10. Etkinlik

Etkinlikte yer alan Mevlana’nın sözleriyle ilgili sınıfta öğrenciler konuşturulacak.

11. Etkinlik

Öğrenciler yazmaya başlamadan önce yazım ve noktalama kurallarına uymaları gerektiği belirtilecek. Başlığı mutlaka yazmaları gerektiği ifade edilecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Bir sonraki metnin hazırlık çalışmaları araştırılıp yapılması istenecek.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Öğrendiğiniz söz sanatlarına birer örnekler veriniz.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Sefa AVCILAR

Türkçe Öğretmeni

16.09.19

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 1. temada (ERDEMLER)  yer alan MUNİSE adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir