8. Sınıf “KALBİN SESİ” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 6. temanın (Zaman ve Mekan) ilk metni olan  “KALBİN SESİ” adlı metnin günlük ders planını  sayfanın sonundaki linkten indirebilirsiniz.

DERS PLANI 04 MART-  10 MART 2019

www.okulakademi.com

1. BÖLÜM     

Ders                                       : Türkçe

Sınıf                                       : 8

Temanın Adı / Metnin Adı     : ZAMAN ve MEKAN / KALBİN SESİ

Konu                                      :          Anahtar Kelimeler

                                                          Metnin Ana Fikri ve Yardımcı Fikirleri

                                                           Cümle Çeşitleri ( Anlam Bakımından Cümleler)

                                                          Metin Yazma  

2. BÖLÜM 

                                                                                                                                                                                  Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.

T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.

T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.

KONUŞMA

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

YAZMA

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.19. Cümle türlerini tanır. (Olumlu, olumsuz cümle)

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

Öğrencilere “Evde ailenizin değer verip sakladığı eski eşyalar var mı?” sorusu yöneltilecek. Öğrencilerin konuşmalarına müsaade edilecek.

Güdüleme

Öğrencilere eskiden evlerde eşyaların yaşantıların farklı olduğu sevgi saygı birlik beraberliğin daha kuvvetli olduğu bir hayat vardı. Günümüzde teknoloji hayatımıza girdi ve bu bağlar zayıfladı, iletişim yüz yüze değil de aletler üzerinden olmaya başladı artık. Mustafa Kutlu deneme türünde olan metnimizde geçmiş bugün ve gelecek ile ilgili bu konuyu işlediği sayfa 158’deki  “KALBİN SESİ” adlı metni açmaları söylenecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin evlerindeki eski eşyalar ile ilgili sunumlarını arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanacak. Akıllı tahta uygun hale getirilecek. Öğrencilere yeterli süre verilecek.

Derse Geçiş

  1. Öğrencilere metinde bulunan  ufak da olsa  görselleri incelemesi istenecek. Geçmişle günümüz arasındaki farklılıklar vurgulanacak.
  2. Metnin bir kez sessiz okunması sağlanacak. Anlamını bilmedikleri kelimeleri tespit etmeleri istenecek. (1. Etkinlik)
  3. İkinci kez okuma yapılacak. Sesli okuma bölme yöntemi ile yapılacak. Anahtar kelimeler sınıfça belirlenecek.
  4. Anahtar Kelimeler : hatıra, ömür, eşya, ünsiyet, modası geçmek, reddimiras
  5. Anlamını bilmedikleri kelimelerin ve deyimlerin anlamları bulunarak sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Etkinlikte bulunan kelimelerin anlamları bulunacak. Uygun yerlere bulunan anlamlar  yazılacak.

reddimiras: Her türlü sonucuyla mirası istememe, kabul etmeme, reddetme

maşrapa: Metal, toprak, plastik vb.nden yapılmış, ağzı açık, kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap

umacı: Öcü

melamin: Mutfak eşyası yapımında, kâğıt ve dokuma sanayisinde kullanılan yapay reçinelerin üretiminde yer alan kimyasal bir madde

ünsiyet: Alışkanlık

kampana: Çan

zaplamak: Televizyon kanalları arasında sürekli geçiş için kumandadaki düğmelere basmak

meyus: Üzgün, karamsar

2. Etkinlik

Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak.

1. Yazarın şikâyet ettiği konu nedir?

İnsanların eskinin kıymetini bilmemesinden, hatıralara saygı göstermemesinden, günümüzde her şeyi çabucak tüketmesinden şikayet ediyor.

2. “Eşya ile ünsiyetin sonu çoktan geldi.” cümlesi size ne anlatıyor?

Yıllardır süregelen alışkanlıkların, eşyaların değişimi ile birlikte yok olması.

3. Ninelerin ve dedelerin dünyası neden bir masala dönüşmüş olabilir?

Ninelerin ve dedelerin yaşantıları ile günümüz yaşantıları arasındaki farka baktığımızda, geçmiş yaşantıların olağanüstü gibi görünmesi nedeniyle bir masal dönüşmüş olabilir.

4. Günümüz insanının eşya kullanımına yönelik yazarın bakış açısı nasıldır? Değerlendiriniz.

Yazar, günümüz insanının eşyaya gerekli kıymeti vermediğini düşünüyor.

3. Etkinlik

Etkinlikte metnin içeriği ile ilgili öğrenciler iki soru hazırlayacaklar. Soruların açık uçlu ve cevaplayacak olanların düşünmelerini sağlayacak sorular olmasına önem verilecek.

4. Etkinlik

Bölümde metne başlık bulunacak. Ana fikir ve yardımcı fikirler belirlenecek.

Ana Fikir : Günümüzdeki süratli yaşam, insanı insan yapan özelliklerin azalmasına yol açmaktadır.

Yardımcı Fikirler: Eskiyi unutmak, Önceki nesillerden kalanların modası geçmiş deye bir kenara bırakılması, Teknolojiyle geçmiş arasında ilişki kuramamak. Gün geçtikçe duyarsızlaşmak.  

5. Etkinlik

Bu etkinlikte evdeki herhangi bir eşyanın kullanma kılavuzu incelenecek. Önceden öğrencilere bu görev verilecek ve sınıfta sunum yapılacak.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte anlam bakımından cümle çeşitleri öğrencilere kavratılacak. Sonra etkinlikteki cümleler konuya göre incelenecek.

ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER

Anlamlarına göre cümle çeşitleri, cümlede bildirilen eylemin yapılıp yapılmamasına ya da sözü edilenlerin bulunup bulunmamasına, ayrıca bir işin yapılmasının istenme durumuna göre dört ana başlık altında incelenir:

 1. Olumlu Cümle

Herhangi bir eylemin yapıldığını veya yargının gerçekleştiğini anlatan cümlelere olumlu cümle denir.

<<Kırtasiyeden kalem aldı.
cümlesinde “alma” eyleminin yapıldığı bildirilmiştir. Bu cümlede yargı gerçekleşmiştir. Bu nedenle cümle anlamına göre olumludur.

<<Bugün hava güzeldi.
cümlesinde ise eylem söz konusu değildir. Burada yapma değil de olma söz konusudur. Bu cümlede yargının olumluluğu isim cümlesiyle ifade edilmiştir.

<<Arkadaşına güzel bir mektup yazdı.
cümlesinde “yazma” eyleminin yapıldığı, gerçekleştiği anlatılmaktadır. Bu, olumlu cümledir.

<<Şimdi mevsimlerden yazdı.
cümlesinde “yaz” sözcüğü mevsim adıdır. Burada bir durumun olduğu anlatılmaktadır. Bu, olumlu cümledir.

<<Geçen hafta dedesi vefat etmiş.
cümlesinde “vefat etme” eylemi olumsuz, kötü bir durum olsa bile eylem gerçekleştiği için bu cümle olumlu cümledir.

2. Olumsuz Cümle

Eylemin yapılmadığını, sözü edilen yargının bulunmadığını, gerçekleşmediğini anlatan cümlelere olumsuz cümle denir.

<<Kırtasiyeden kalem almadı.
cümlesinde “alma” eyleminin yapılmadığı belirtilmiştir. Bu, olumsuzluk eki “-ma, -me” ile sağlanmıştır.

NOT: Olumsuz cümleler yalnızca “-ma, -me” ekleriyle değil  “yok, ne … ne …, değil” gibi sözcüklerle veya “-sız, -siz, -suz, -süz” gibi eklerle de yapılabilir.

<<Bugün hava güzel değildi.
cümlesinde eylem yoktur. Bu cümlede olumsuzluk “değil” sözcüğü ile yapılmıştır. Cümlede sözü edilen yargının bulunmadığı anlatıldığı için cümle olumsuzdur.

<<Bu yemek çok tuzsuz.
cümlesinde “-suz” eki, “tuz”un olmadığını belirtmek için kullanılmıştır. Bu nedenle cümle olumsuzdur.

<<Bu kitap bende yok.
cümlesinde “yok” sözcüğü sözü edilen nesnenin (kitap) olmadığını belirtmektedir. Öyleyse bu cümle olumsuzdur.

UYARI: Kimi cümleler “yok, değil, -ma, -me, -sız, -siz…” gibi olumsuzluk bildiren unsurları aldığı hâlde anlamca olumlu olabilir. Yani cümle yapıca (şekilce) olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir.

<< Bu basit soruyu çözemeyecek değilim.
cümlesinde yüklem “çözemeyecek değilim” sözlerinden oluşmuştur. İki olumsuz unsur cümlenin anlamını olumlu yapmıştır: “Bu basit soruyu çözeceğim.”

<<Orada beni tanıyan yok değil. (var)
cümlesinde yüklem “yok değil” sözleridir. Burada da iki olumsuz sözcük cümlenin anlamını olumlu yapmıştır: “Orada beni tanıyan var.”

<<Bu çocuk akılsız değil. (akıllı)

<<Onun evi yok değil. (var)

<<Çocuk okula gitmiyor değil. (gidiyor)
cümleleri de anlamca olumludur.

UYARI: Bazı cümleler ise şekilce olumlu olduğu hâlde anlamca olumsuz olabilir. “Ne … ne …” bağlacı cümleleri olumsuz yapar. Kimi cümlelerde ise olumsuzluk anlamı bazı ek ya da sözcüklerle sağlanır.

<<Ben sizi kırar yım hiç! (kırmam)
cümlesindeki “mi” soru eki ve “hiç” sözcüğü bir araya gelerek olumsuzluk anlamını oluşturmuştur: “Ben sizi kırmam.”

<< Bu soğuk havada denize mi girilirmiş! (girilmez)
cümlesinde “mi” soru eki cümleye olumsuz bir anlam katmış: “Bu soğuk havada denize girilmez.”

<<Ben bu sözü söyler miyim? (söylemem)
cümlesinde de aynı durum söz konusudur. Bu iki cümle de yüklemine göre olumludur. Ama “mi” bu cümleyi olumsuz yapmıştır: “Ben bu sözleri söylemem.”

<<Evde ne odun var ne kömür. (yok)
cümlesinde “ne… ne…” bağlacı “odun ve kömür” ün olmadığını belirtmektedir. Bu cümlede “var” yüklemi olumlu olduğu hâlde “ne … ne …” bağlacı cümleyi olumsuz yapmıştır.

 3. Soru Cümlesi

Bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelere soru cümlesi denir.

<<Sınav kaçta başlayacak?
cümlesinde soru anlamı vardır. Bu cümlede “sınavın başlama saati” sorulmuştur.

<<Bu soruyu kim çözebilir?
cümlesinde soru anlamı vardır. “Kim” sözcüğü ile soruyu çözecek kişi öğrenilmek istenmiştir.

<<Bu kitabı Ali mi getirdi?
cümlesinde “mi” soru eki ile kitabı getiren kişi sorulmaktadır.

UYARI: Bir cümlenin soru cümlesi olabilmesi için, içinde soru anlamı kazandıran sözcüklerin olması yeterli değildir. Önemli olan, o cümleyi okuduğumuzda cevap verme ihtiyacı hissetmemizdir.

<<Oraya nasıl gideceğimi bilmiyorum.
Bu cümlede “nasıl” soru zarfı var; ama cümle, soru cümlesi değil. Çünkü bu yargı sonunda cevap verme ihtiyacı hissetmiyoruz.

4. Ünlem Cümlesi

Bir korkuyu, bir sevinci, bir şaşkınlığı, bir coşkuyu, bir hayranlığı, vb. dile getiren cümlelere ünlem cümlesi denir.

<<“A, sen yine mi geldin?” cümlesinde şaşma,

<<“Aman çukura düşmeyelim!” cümlesinde uyarma,

<<“Yazık, çocuk annesiz kalmış!” cümlesinde acıma,

<<“Vah vah, bu yaşında başına gelene bak çocuğun!” cümlesinde üzülme,

<<“Oğlum, şu kitabı getirsene!” cümlesinde seslenme ile ünlem sağlanmıştır.

Evin önündeki ağacı, o güzel ıhlamuru, kesmek istiyorlar. OLUMLU CÜMLE

Sevdiğimiz bir fincanı, hatıralarla yüklü bir vazoyu ne yapıyoruz? SORU CÜMLESİ

Bütün bunlar olmuyor. OLUMSUZ CÜMLE

Kim bana ayaküstü yemek yemeyi öğütlüyor? SORU CÜMLESİ

Onlar yağmur gibi üzerimize geliyor. OLUMLU CÜMLE

Çocuklarımız bakır mutfak eşyalarını tanımıyor. OLUMSUZ CÜMLE

Of, bu eşyalar artık kullanılmıyor! ÜNLEM CÜMLESİ

Tek başına kaldığımız an ekran başında sürekli zaplıyoruz. OLUMLU CÜMLE

Plastik bidondan plastik bardağa su dolduruyor mu? SORU CÜMLESİ

Biz buraya bir gökdelen dikeceğiz. OLUMLU CÜMLE

Çocuklarımız kalaylı bir maşrapadan kaynak suyu içmedi. OLUMSUZ CÜMLE

Masallara niçin inanmıyoruz? SORU CÜMLESİ

Başını kaldırdığında bir de ne görsün! ÜNLEM CÜMLESİ

Bizler “yeniliğin bitmeyen büyüsü”ne kapılmadık. OLUMSUZ CÜMLE

7.Etkinlik

Bu bölümde yer alan cümleler başlıklara uygun düzenlenecek.

Olumlu Cümle: Televizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz.

Olumsuz Cümle: Televizyon izlemeyi gezmekten çok sevmiyoruz.

Soru Cümlesi: Neden televizyon izlemeyi gezmekten çok seviyoruz?

Ünlem Cümlesi: Yaşasın! Televizyon izlemeyi çok seviyoruz.

Olumlu Cümle: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var.

Olumsuz Cümle: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız yok.

Soru Cümlesi: Evimizde bakır kaplar ve eski halılarımız var mı?

Ünlem Cümlesi: Eyvah, evimizde bakır kaplar ve eski halılar çalınmış!

8. Etkinlik

Serbest konulu bir metin yazılacak. İmla noktalama yönünden yazılan metinler incelenecek.

Gelecek metne hazırlık sorusu araştırılacak.

3. BÖLÜM 

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlam bakımından olumsuzdur?

A) Hastalanınca, dükkânı üç gün kapalı kalmış.

B) Tatile gidince çiçekler susuz kalmış.

C) Günlerce beklemiş, gözleri yolda kalmış.

D) Bugüne kadar ne bütünlemeye kalmış, ne de sınıfta kalmış.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      12.02.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 6. temanın (Zaman ve Mekan) ilk metni olan  “KALBİN SESİ” adlı metnin günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir