7. Sınıf “TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM” Metni Günlük Ders Planı (2018- 2019)

Genel Manşet Türkçe 7. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 4. temanın (Milli Kültürümüz) ikinci metni olan  “TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

DERS PLANI
1. BÖLÜM 24 ARALIK-30 ARALIK 2018
Ders TÜRKÇE
Sınıf 7
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ / TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM!
              Konu   Kelime anlam Şiirin teması/ Ana duygusu Örtülü anlam Söz sanatları Ek fiil        
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )
2. BÖLÜM  
Öğrenci Kazanımları /Hedef  ve Davranışlar OKUMA T.7.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur. Öğrencilerin seviyelerine uygun, edebî değeri olan şiirleri ve kısa yazıları türünün özelliğine göre okumaları ve ezberlemeleri sağlanır.  T.7.3.5. Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. T.7.3.8. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir. T.7.3.9. Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. T.7.3.22. Metnin içeriğini yorumlar. T.7.3.16. Metnin konusunu belirler. T.7.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. T.7.3.28. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve abartma üzerinde durulur. T.7.3.29. Metin türlerini ayırt eder.   KONUŞMA T.7.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar. T.7.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.   YAZMA T.7.4.1. Şiir yazar. T.7.4.13. Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.    
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri Okuma, bölerek okuma, yankılı okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme  
Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça * Öğretmen  * Öğrenci İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, tdk.gov.tr, A4 kağıdı
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:  
•  Dikkati Çekme “Ölürüm Türkiye’m” adlı şarkı çalınarak öğrencilere dinletilecek. “Ülkemizin zenginlikleri nelerdir?” sorusu sorularak öğrencilerin dikkati çekilir.”
•  Güdüleme Ülkemizin birçok zenginliğe sahip olduğu; konumu yer altı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra oluşturduğu kültür yumağında birçok esere yurt olmasından bahsedilecek. Daha sonra öğrencilere sayfa 109’da yer alan “TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM!” metnini işleyeceğimiz söylenecek.
•  Gözden Geçirme Öğrencilerden ülkemizi neden sevdiklerini üç cümle ile açıklamaları istenecek.
 •  Derse Geçiş Öğrencilerden metnin görseli incelemesi istenecek. Görsel okuma yapılacak. Metin bir kez sessiz okunacak ve anlamalarını bilmedikleri kelimeleri bulmaları istenecek. Metnin bir kez de sesli  okunması sağlanacak. Söz korosu okuma yöntemi uygulanacak. Anahtar kelimeleri bulmaları istenecek. Anahtar Kelimeler : sevmek, türkü, toprak, tandır, Mecnun, kerpiç, hasret Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.   1. Etkinlik Metinde yer alan kelimeler anlamları tahmin edilecek ve sonra TDK sözlükten anlamları belirlenecek. mahzun: Üzgün kırkikindi: Genellikle Orta Anadolu’da ikindi zamanı yağan sürekli yağmurlar çökelek: Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak biteviye: Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası tandır: Yere çukur kazılarak yapılan bir fırın türü kahır: Derin üzüntü veya acı, sıkıntı yaylı: Üstü ve yanları kapalı, dört tekerlekli, altında yayları olan, atla çekilen bir tür binek arabası, yaylı araba kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla   2. Etkinlik Metinden hareketle sorular cevaplanacak deftere yazılacak. 1. Şiirdeki anlatıma göre şairin nasıl bir yerde yaşadığını tasvir ediniz.
Sokaklarında kağnıları olan, kerpiç evlerden oluşan, yolları tozlu, kırlara ve yaylalara sahip, geceleri kurbağa ve cırcır böcekleri sesleri gelen bir yerleşim yerinde yaşamaktadır.
2. Şair çocukluk günlerini hatırlarken hangi duygularını öne çıkarmıştır?
Hasret ve sevgi duyguları öne çıkmıştır.
3. Sizce şairin çocukluk günlerini memleket sevgisi ile beraber anlatmasının sebebi neler olabilir?
İnsanlar çocukluğundaki duyguları daha saf yaşarlar ve bu duygular insanda daha derin izler bırakır. Çocukluk günlerine duyulan hasret ile memleket sevgisini bir tuttuğu için anlatmış olabilir.
4. Şair, çocukluk günlerindeki yaşamından hareketle günümüzden yaklaşık kaç yıl öncesini anlatmaktadır? Şiirdeki ifadelere atıf yaparak cevaplayınız.
30-40 yıl öncesini anlatmaktadır. O zamanın şartlarında kağnı arabaları kullanılmaktadır. İnsanlar tezek yakarak ısınmaktadır.
5. “Türkiye’m, Anayurdum, Sebebim, Çarem” şiirini daha önce okumuş olduğunuz “Vatan Destanı” şiiriyle verdiği mesajlar açısından karşılaştırınız.
Vatan Destanı şiirinde vatan sevgisi daha ağırdır. Bu şiirde vatan sevgisi dışında eskiye duyulan özlem daha ağır basmaktadır.
6. Çocukluğunuzun geçtiği yerleri siz yıllar sonra nasıl anlatırsınız?
  3. Etkinlik Şiirin teması ve ana duygusu belirlenecek. Tema Vatan Ana Duygu Vatan sevgisi ve eskiye duyulan özlem   4. Etkinlik Metne başlık bulunacak.   5. Etkinlik Etkinlikte şiirin bazı bölümleri verilmiştir. Şairin anlatmak istedikleri belirlenecek. Bir peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek…
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana,
Mecnunlar gibi üstelik. 

Yoksulluk nedeniyle sofraların peygamber sofrası gibi mütevazı olması, insanların buna rağmen mutlu olması
  Yağmurlar başlayınca odalarımız damlardı,
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Yoksulluk nedeniyle evlere bakım yapılmadığında dolayı yağmurlarda evlerin içine su sızması, annelerin bu duruma çok üzüldüğü fakat buna rağmen o kerpiçten bakımsız evlere bile hasretlik duyulması.
Türkiye’m! Hasretim! Kınalı türküm!..
İç içe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler,
Her parçası yine seni çağrışır.

Türkiye’de yaşam şartları ne kadar zor olsa da, ne kadar acılar çekilse de, kendine has güzelliğinin bu acıların önüne geçmesi, insanların vatanına gönülden bağlı olmaları.
  6.Etkinlik Etkinlikte yer alan şiirdeki söz sanatları tespit edilecek. Öküzü Kıskanan Kurbağa
Bir gün bir öküz görür kurbağa;
Hayran olur boyuna boşuna.
Döner bir de kendine bakar: Yumurta kadar.
İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar.
Ikınır, şişer, bağırır, öter;
Bir yandan da hep: “Baksanıza!” der,
“Yetmez mi? Ha? Olmadım mı hâlâ onun kadar?”
“Ne gezer!” derler. “Peki, şimdi?” “ Hayır.” “Ya şimdi?”
“Yaklaşmadın bile!” derler. O vakit bizimki
Bir ıkınır, çatır çatır çatlar.
(…)
Kişileştirme, Konuşturma Geleceğim
(…)
Belki yakında olur belki de uzak,
Sırtımda hatıralar, saçlarımda ak
Gün, tarih bilemiyorum amma muhakkak
Bitmeyen bir azim, sabır ve emekle
Gelirim, beni bekle.
(…)
Abartma   7.Etkinlik Öğrencilere şiirde vurgu tonlama  ve duraklar anlatılacak. Sonra bu başlıklara dikkat edilerek fon müziği eşliğinde öğrenciler ezberledikleri şiirleri okuyacaklar. Şiirde ahenk; ustaca kullanılan ses akışı, söyleyiş, ritim, ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır. Şiirde ahengi sağlamak için ölçü, uyak, vurgu, tonlama gibi değişik unsurlar kullanılır. Şiirde ahengi sağlayan unsurları şöyle sıralayabiliriz: 1. Vurgu: Bir kelimede hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı, daha kuvvetli söylenmesidir. Vurgu hem kelimenin anlamını güçlendiren hem de şiiri ahenkli kılan bir unsurdur. Vurgulama ve tonlama şiirin ahengini ve etki gücünü bir kat daha artırır. Örnek:   
Gök sarı toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
Arkada zincirlenen Toros Dağları    
2. Tonlama: Anlatılmak istenen duygu veya düşüncenin daha etkili ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okumaya tonlama denir. Böylece acıma, üzüntü, özlem, hayranlık, sevgi gibi duygular belirginlik kazanır. Örnek:
Bir sarsıntı… Uyandım uzun süren uykudan,
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.
3. Ölçü: Ahengi sağlamak şiire belli bir düzen vermek için şiirlerde çeşitli ölçüler kullanılır. Türk edebiyatında hece ve aruz ölçüsü olmak üzere iki çeşit ölçü kullanılmıştır. a. Hece ölçüsü: Şiirdeki tüm dizelerin hecelerinin sayısının eşit olması esasına dayanır. Hece ölçüsü Türklerin bulduğu bir ölçüdür. Bilinen en eski Türk şiirlerinde de bu ölçü kullanılmıştır. 7’li, 8’li, 11’li hece ölçüsü kalıpları en çok kullanılan kalıplardır. Durak: Ölçü kalıpları içerisindeki durma yeridir. Hece ölçüsünde duraklar sözcükleri bölmez.   8. Etkinlik Öğrenciler bu etkinlikte bir turiste ülkemizin güzelliklerini anlatacakmış gibi konuşma yapacaklar. Dramatize edilerekbu etkinlik daha güzel yapılabilir.   9. Etkinlik Kelime havuzunda yer alan kelimelere ek fiiller getirilerek şiir yazılacak. Türkiye – memleket – Anadolu – köy – ova – yayla – sıradağ b)Şiirde kullanılan ek fiiller anlama kesinlik katmışlardır.   Gelecek metne hazırlık soruları araştırılacak.
3. BÖLÜM  
Ölçme-Değerlendirme  
•  Bireysel öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Grupla öğrenme etkinliklerine yönelik Ölçme-Değerlendirme •  Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler ve ileri düzeyde öğrenme hızında olan öğrenciler için ek Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri    
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi  Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.
Türkçe Öğretmeni       16.12.18
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 7. Sınıf 4. temanın (Milli Kültürümüz) ikinci metni olan  “TÜRKİYE’M, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM” adlı metnin günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir