8. Sınıf “ROBINSON CRUSOE-Issız Ada” Dinleme Metni Günlük Ders Planı (2019-2020)

Genel Günlük Planlar Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Türkçe dersi 5. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “ROBINSON CRUSOE-Issız Ada” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. BÖLÜM

Ders                                       : TÜRKÇE

Sınıf                                       : 8

Tema / Metin Adı                  : ZAMAN VE MEKAN / ROBINSON CRUSOE Issız Ada – Dinleme Metni

Konular                                : Kelime çalışması / Metin özetleme / Düşünmeyi geliştirme yolları / Güdümlü Konuşma / Fiilde çatı

2. BÖLÜM                                                                                                                                                

KAZANIMLAR

DİNLEME

T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.

T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.

T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.

T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.

T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.

T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.

T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

KONUŞMA                                                                                

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.

T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

YAZMA

T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.

T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.

T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Dinleme, bölerek okuma, inceleme, günlük hayatla ilişkilendirme ve günlük hayattan örnekler verme

ARAÇ-GEREÇLER VE KAYNAKÇA

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet, kütüphane…

ÖĞRETME-ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ

Dikkati Çekme

Öğrencilere gemi yolculuklarında başa gelebilecek kazaların neler olabileceği sorulacak. Ve cevaplardan yola çıkarak küçük bir tartışma ortamı oluşturulacak.

Güdüleme

Öğrencilere sayfa 168’de yer alan “ROBINSON CRUSOE-Issız Ada” adlı dinleme metnini işleyeceğimizden bahsedilecek. Dinleyeceğimiz bu metinle beraber ıssız bir adada yalnız kalan bir insanın neler yapabileceği hakkında bilgi sahibi olacağımız öğrencilere iletilecek.

Gözden Geçirme

Öğrencilerin böyle bir durumda yanlarında ne olmaları gerektiği sorulacak.

DERSE GEÇİŞ

  1. Metnin görseli incelenecek.
  2. ROBINSON CRUSOE – Issız Ada” tahtadan açılarak dinlenecek. Bu esnada bilinmeyen kelimeler tespit edilecek. Metinde bulunan bilmedikleri kelimeler tahtaya yazılacak. TDK sözlük akıllı tahtadan açılarak anlamları deftere yazılacak.
  3. Metin ikinci kez dinlenecek. Sonrasında anahtar kelimeler belirlenecek. Metnin türü hakkında öğrencilere bilgi verilecek.
  4. Anahtar Kelimeler : tayfa, yalnızlık, sancak, kamara, gemi, can

1. Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin anlamları tahmin edilecek ve sözlükten araştırılıp yapılacak.

sancak: Gemilerin sağ yanı

tayfa: Gemide türlü işlerde çalıştırılan sefer işçisi

kamara: Gemilerde oda

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Robinson Crusoe ne zaman, nereye gitmek için yola çıkmıştır?

1 Eylül 1659’da Afrika’ya gitmek için yola çıkmıştır.

2. Robinson Crusoe’nin yolculuk sırasında keyfini kaçıran durum nedir? Bu durumdan sonra yolculukla ilgili düşüncesi ne olmuştur?

Dalgaların devleşmesi ve rüzgarın fırtınaya dönüşmesi sonucu geminin yalpalamaya başlaması, üç tayfanın dalgalar nedeniyle kaybolması keyfini kaçırmıştır. Böyle bir tehlikenin olabilme ihtimali olan bir yolculuğa çıkmaktan dolayı pişmanlık duymaya başlamıştır.

3. Robinson Crusoe batmak üzere olan gemiden nasıl kurtulmuştur? Kurtulduktan sonra yaptığı ilk şey nedir?

Sandala binip kurtulmuştur. Kurtulduktan sonra etrafını incelemiştir.

4. Robinson Crusoe, batmak üzere olan gemiden hangi malzemeleri almıştır ve bunları adaya nasıl taşımıştır?

Silah, giysi, yiyecek, araç gereç almıştır. Güvertede küçük bir sal yaparak malzemeleri adaya taşımıştır.

5. Robinson Crusoe, sizce hangi kişilik özellikleri sayesinde adada yaşamını sürdürebilmiştir?

Bulunduğu durumu kabullenebilmesi, zekası ve azmi ile adada yaşamını sürdürebilmiştir.

3. Etkinlik

Dinlenen metnin özeti yapılacak.

4. Etkinlik

Adada yapayalnız kalan Robinson Crusoe’nin nasıl yaşayacağını öğrencilerin tahmin etmeleri istenecek.

5. Etkinlik

Düşünmeyi geliştirme yolları öğrencilere kavratılacak. Sonra metinde hangileri geçtiği bulunacak.

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetme olmak üzere altı başlıkta incelenir:

1. Tanımlama

Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanma­sına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerin­de tanımlamadan yararlanılır. Varlık ya da kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi amaç­lanır. Tanım, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.

                   “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sıra­sında bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları; doğa, evren ve toplum olayları hak­kında düşündüklerini ve bunlar karşısında aldığı va­ziyetleri anlatan din ve kahramanlık hikâyeleridir.”

Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak des­tanlar hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu yapılırken ilk cümlede “Destan nedir?” sorusuna cevap ola­cak şekilde tanımlamadan yararlanılmıştır.

2. Karşılaştırma

Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzer­lik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an­latım yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışma­cı ve açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntem­de, varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır.

                   “Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazı­ya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider.”

3. Örneklendirme

Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşı­lır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler ver­ilmesine örneklendirme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek veya fıkra anlatılarak konuya giriş yapılır. Bunlardan hareketle de bir yargıya varılır.

                  “Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne kendilerine faydaları vardır, ne çevredekilere. Oysa dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su, buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe durur; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur. Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu do­ğanın bir parçası olan insan neden dursun?” 

4. Tanık Gösterme

Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna oku­yucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme denir.

Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık gös­terme için yeterli değildir. Bu, örneklendirme olur. Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin dü­şüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur.

Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu görüşü kanıtlamak, inandırıcılığı artırmak için, o alanda tanınmış bir kişiden söz edip, o kişinin söz­lerine yer verilir.        

                  “Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duygu­ya, sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi birikimini, içinden gelenleri özgürce ak­tarır. Bu nedenle Nurullah Ataç deneme için: “De­neme benin ülkesidir.” der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.”

5. Sayısal Verilerden Yararlanma

Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgi­lerden, anketlerden ya da grafiklerden yararlanıl­masıdır.

                   “Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıra­layayım isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton ve çam or­manı ise 30-40 ton tozu hüp diye emebilir ve hava­daki zehirli gazları da filtre eder.”

6. Benzetme

Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya benzetme denir.

                  “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman ale­vi çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli donanıma sahip olmayan birikimsiz ya­zarlar da parlamış olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp giderler.”

Metinde benzetme, sayısal verilerden yararlanma, karşılaştırma kullanılmıştır.

6.Etkinlik

Metin okunacak ve metinde anlatılan düşünce hakkında konuşma yapılacak.  

Zaman Bankası

Her sabah, hesabımıza 86.400 saniye yatırılıyor ve her gece hesabımız kapatılıyor. Hayırlı bir amaç için kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın her gün bu devran böyle dönüyor. Bir günden diğer güne bir saniye bile eklenemiyor.

Her sabah yeni bir hesap.

Her gece sıfırlanan ve kapatılan hesap.

O günkü hesabınızı layıkınca kullanamadıysanız bu sizin zararınıza. Geriye dönüş yok, yarından borçlanma imkânı da yok!

Gelin şimdi zamanın önemine dair yeni bir pencere açalım:

• Bir yılın değerini anlamak için sınavını veremeyen bir öğrenciye sorun.
• Bir ayın değerini anlamak için erken doğum yapmış bir anneye sorun.
• Bir haftanın değerini anlamak için haftalık bir derginin yayıncısına sorun.
• Bir günün değerini anlamak için altı çocuğunu doyurmak zorunda olan bir ameleye sorun.
• Bir saatin değerini anlamak için sevgilisiyle buluşmayı bekleyen âşığa sorun.
• Bir dakikanın değerini anlamak için trenini kaçırmış bir yolcuya sorun.
• Bir saniyenin değerini anlamak için kazadan kıl payı kurtulmuş bir kişiye sorun.
• Bir salisenin değerini anlamak içinse olimpiyatlarda gümüş madalya almış bir atlete sorun.

Derleyen: Eylül FIRAT

7.Etkinlik

Fiilde çatı konusu işlenecek. Sonra etkinlik yapılacak.

FİİL ÇATISI

1. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER

a. Geçişli Fiiller

b. Geçişsiz Fiiller

c. Oldurgan Fiiller

ç. Ettirgen Fiiller

2. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER

a. Etken Fiiller

b. Edilgen Filler

c. Dönüşlü Fiiller

ç. İşteş Fiiller

1. NESNELERİNE GÖRE FİİLLER

a. Geçişli Fiiller: Nesne alan, yükleme sorulan “ne, neyi, kimi” sorularına cevap veren fiillerdir.

? İpucu: Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü getirip okuyabiliyorsak, o fiil nesne alabiliyordur, geçişlidir.

Annemi çok seviyorum. / Bu haberi gazetede okumuştum.

Görmek / saklamak / bağlamak

Uyarı: Fiilimizin geçişli olması için ille de cümle içersinde nesne almış olmasına gerek yoktur. Nesne

alabiliyor olması yeterlidir.

Sabahtan beri durakta bekliyorum. / Ben de çok özledim.

b. Geçişsiz Fiiller: Nesne alamayan fiiller geçişsizdir. Bu fiiller “onu” s.zcüğüyle okunamaz.

Çok sevdiği kedisi kayboldu. / Küçük çocuk durmadan ağlıyordu.

Beklediğimiz haber nihayet geldi. / uyumak / gülmek / oturmak

c. Oldurgan Fiiller: Geçişsiz fiillerin “-()r, -t, -tir” eklerini alarak geçişli duruma gelmesine oldurgan fiil denir.

Bütün gün ağladı. (geçişsiz) Anlattıklarıyla hepimizi ağlattı. (oldurgan)

İnsanlar gülüyor. (geçişsiz) İnsanları güldürdü. (oldurgan)

Pişmek pişirmek

Başlamak başlatmak

Uyanmak uyandırmak

ç. Ettirgen Fiiller: Geçişli eylemlere “-t, -()r, -tir” ekleri getirilerek bunların geçişlilik dereceleri arttırılır.

Geçişlilik derecesi arttırılmış eylemlere ettirgen eylem denir. Ettirgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde

özne işi kendisi yapmaz, başkasına yaptırır.

Saçlarını kesti. (geçişli) Saçlarını kestirdi. (ettirgen)

Yemekten sonra su içti. (geçişli) Çocuğa su içirdi. (ettirgen)

Okumak okutmak

Yazmak yazdırmak

2. ÖZNELERİNE GÖRE FİİLLER

a. Etken Fiiller: Öznesi belli olan eylemler etkendir. Bir cümlede eylemin kim tarafından yapıldığı belli ise

etken çatılı eylem denir. Cümlede gizli özne olsa da fiil etkendir.

Öğrenciler bayramda sınıflarını süslediler. / Sıcakta kaldığı için çocuk terlemiş.

Bütün şiirlerini aynı kitapta topladı. (gizli özne: o)

b. Edilgen Fiiller: Öznesi belli olmayan eylemler edilgen çatılıdır. Gerçek özne almaz. Sözde özne alır. Edilgen

çatılı fiiller “-l, –n” çatı eklerini alır.

c. Dönüşlü Fiiller: Öznenin yaptığı iş kendi üzerine d.nüyorsa, özne işi hem yapıyor hem de yaptığı işten

etkileniyorsa bu tür fiillere d.nüşlü fiil denir. Fiil “-n, -ı” eklerinden birini alır.

Bizi g.rünce sevindi. / Düğüne giderken aynanın karşısında süslendi.

Oğlunun .lümüne kadın çok üzüldü. / giyindi / hazırlandı

Uyarı: Edilgen fiillerle d.nüşlü fiiller birbirine karıştırılmamalıdır.

Bebeğin saçları bir güzel tarandı. (Edilgen fiil)

Gül, sabahleyin güzelce tarandı. (Dönüşlü fiil)

Araba güzelce yıkandı. (Edilgen fiil)

Akşam önce kardeşim yıkandı. (Dönüşlü fiil)

ç. İşteş Fiiller: Anlatılan işin birden fazla özne tarafından, birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren

fiillere işteş fiil denir. İşteş eylemler etken eylemlerden “-()ş” ekiyle türetilir.

Uzun süre bakıştılar. (karşılıklı)

Bu konuyu uzun süre tartıştılar. (karşılıklı)

Akşam kendi aramızda dertleştik, ağlaştık, gülüştük. (Birlikte)

? Dikkat: Bazı fiiller –()ş eki almadıkları halde anlamca işteşlik özelliği gösterebilir.

İki eski dost sonunda barıştı.

Koca Yusuf Amerika’da bile güreşmişti.

Hayatım boyunca bilgisizlikle savaştım.

3. BÖLÜM                                                                                                                                                                                    

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümleleri nesne yüklem ilişkisine göre inceleyiniz.

Kütüphanedeki tüm kitapları bağışladı.

Kütüphanedeki tüm kitaplar bağışlandı.

Bu güzel günde hepimiz çok eğlendik.

O şimdi yolun yarısına varmıştı.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni

Sefa AVCILAR

24.02.20

Okul Müdürü

2019-2020 eğitim öğretim yılı 8. sınıf Türkçe dersi 5. temada (ZAMAN ve MEKAN) yer alan “ROBINSON CRUSOE-Issız Ada” adlı dinleme metnine ait günlük ders planını buradan indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir