8. Sınıf “ANADOLU UYGARLIKLARI” Metni Günlük Ders Planı

Genel Manşet Türkçe 8. Sınıf Günlük Planlar

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “ANADOLU UYGARLIKLARI” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

DERS PLANI 04 ŞUBAT- 10 ŞUBAT 2019

1. BÖLÜM

Ders TÜRKÇE
Sınıf 8
Temanın Adı/Metnin Adı MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ  / ANADOLU UYGARLIKLARI
Konu             Sözcük guruplandırma
Söz sanatları (Kişileştirme)
Tablo/Grafik yorumlama
Fiilde Çatı (Nesnesine göre fiilde çatı)    
Önerilen Süre 40+40+40+40+40( 5 ders saati )

2. BÖLÜM

Öğrenci Kazanımları /Hedef ve Davranışlar

OKUMA

T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.

T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder. (Kişileştirme)

T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.

T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.

T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.

KONUŞMA

T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.

T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.

YAZMA

T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.

T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.

T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. (Etken, edilgen çatı)

T.8.4.1. Şiir yazar.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve Teknikleri

Soru-cevap,  anlatım, açıklamalı okuma ve dinleme, açıklayıcı anlatım, inceleme, uygulama

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça // * Öğretmen  * Öğrenci

İmla kılavuzu, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü, EBA, İnternet,  deyim hikayeleri…

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri

Dikkati Çekme

“Yaşadığımız yerde eski uygarlıklara ait kalıntılar var mı?” sorusu sorulacak ve kendi bildiğimiz bu tür örnek varsa burada öğrencilere aktarılacak.

Güdüleme

Öğrencilere yaşadığımız Anadolu’nun birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı söylenecek. Her döneme ait kalıntılar topraklarımızda bulunduğu ve bulunmaya devam ettiği aktarılacak öğrencilere.  Sonra öğrencilerden sayfa 128’deki “ANADOLU UYGARLIKLARI” adlı metni  açmaları istenecek.

Gözden Geçirme

“Anadolu’nun birçok uygarlığa ev sahipliği etmesindeki neden nedir?” sorusu sorularak öğrencilerin fikirleri alınacak.

Derse Geçiş

  1. Gözden geçirme bölümünde öğrenciler fikirlerini söyledikten sonra öğrenciler şiiri bir kez sessiz okuyacaklar. Anahtar kelimeleri belirlemeleri istenecek.
  2. Metin sonra sesli okunması sağlanacak. Şiir okuma yöntemlerine uygun olarak vurgu ve tonlamaya dikkat etmeleri sağlanacak.
  3. Anahtar Kelimeler: toprak, tarih, uygarlık, Anadolu, çağ
  4. Anlamını bilmedikleri kelimeler bulunacak. Anlamlarıyla beraber sözlük defterine yazılacak.

1. Etkinlik

Bu etkinlikte kelimeler gruplandırılıp anlamları bulunup uygun yerlere yazılacak.

DOĞA

tepe: Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları yatık yer biçimi

toprak: er kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü

ağaç: Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki

kırlangıç: Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş

çay: Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu

TOPLUM

uygarlık: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet

millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus

ulus: Millet

ANADOLU

Kültepe, Alişar, Alaca, Efes, Troya

2. Etkinlik

Metinle ilgili sorular cevaplanacak.

1. Anadolu’da kurulan uygarlıklar hangileridir?

Hattiler, Hititler, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Urartular, Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular, Persler, Bizanslılar, Romalılar, İskender İmparatorluğu ve Türkler

2. Anadolu’nun her çağda olmasının sebebi nedir?

Anadolu güzellikleri ile her dönemde insanların yaşaması için en uygun yer olduğu için.

3.“Ben Anadolu’yum, ana dolu, dopdolu” dizesinden ne anlıyorsunuz?

Anadolu’nun üzerindeki insanlarla özgünleştiği.

4.“Çağları ben açtım, çağlar sustu benimle / Ne uluslar kükredi çökerken ellerimde” dizeleri size hangi tarihî olayları hatırlatıyor?

Malazgirt, Selçuklular’ ın kuruluşu, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un fethi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu…

5.Şiirin ana duygusu nedir? Açıklayınız.

Anadolu’ya duyulan sevgi ve hayranlık.

6.Siz Anadolu’yu anlatsaydınız neler anlatırdınız? Neden?

3. Etkinlik

Bu etkinlikte kişileştirme söz sanatları bulunacak.

Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar

Toprağımın altında yatan tüm uygarlıklar

4. Etkinlik

Bu etkinlikte tabloya uygun olarak grafik tamamlanacak. B kısmında ise öğrenciler doğru ve yanlış olan cümleleri tespit edecekler.

(Y) Çanakkale ve Malatya’daki tarihî eserlerin toplamı İstanbul’dakinden fazladır.

(D) Ankara ve Adana’daki toplam tarihî eser sayısı Erzincan’dakine eşittir.

(D) Tarihî eseri en fazla olan il İstanbul’dur.

(Y) Grafikte Sivas’ın tarihî eser sayısını gösteren nokta 60-80 aralığındadır.

5. Etkinlik

Öğrenciler bu etkinlikte araştırdıkları yöresel bir yemek tarifini arkadaşlarıyla paylaşacaklar.

6.Etkinlik

Bu etkinlikte fiilde çatının ikinci kısmı olan nesnesine göre çatılar kısmı öğrencilere kavratılacak.

 Nesnelerine Göre Fiil Çatıları (Nesne-Yüklem İlişkisi)

Bu fiillerin bir kısmı kullanılırken nesneye ihtiyaç gösterir, bir kısmı ise herhangi bir nesne olmadan da kullanılabilir. Bu fiiller dört grupta incelenir:

1. Geçişli Fiil

Nesnesi olan ya da nesne alabilen eylemlere geçişli eylem denir. Geçişli fiiller, yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne?” sorularına cevap verirler.

İçeriden su getirdi.

cümlesinde “getirmek” eyleminden etkilenen varlık “su”dur. Bunu yükleme sorduğumuz “ne” sorusu ile bulabiliriz. Buna göre “getirmek” fiili nesne aldığı için geçişlidir.

Hakem kaleciyi maçtan attı.

cümlesinde “atmak” eyleminden etkilenen, “kaleci” sözüdür. Bu söz, cümlede nesne olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla “atmak” fiili geçişlidir.

 UYARI:  Bazı cümlelerde, fiiller geçişli olduğu hâlde nesne bulunmayabilir. Çünkü geçişli fiiller nesne alan ya da nesne gerektiren fiillerdir.

Yolcular durakta bekliyor.

cümlesinde “beklemek” eylemi geçişlidir. Ama cümlede “nesne” bir sözcük olarak verilmemiştir. Cümle “neyi?” sorusuna cevap verdiği için geçişlidir. Çünkü sonuçta beklenen dolmuş ya da otobüs vardır.

 2. Geçişsiz Fiil

Nesne almayan, yani “ne, neyi ve kimi?” sorularına cevap vermeyen fiillere geçişsiz fiil denir. Geçişsiz fiillere nesneyi bulmak için “ne, neyi, kimi?” sorularını sorduğumuzda cevap alamayız.

Dayımlar bugün tatile gidiyor.

cümlesinde “gitmek” eylemi nesne almamıştır. Yükleme sorduğumuz “ne, neyi, kimi” sorularından herhangi birine cevap vermiyor.

Ali’nin sözlerine çok güldük.

cümlesinde de “gülmek” eylemi geçişsizdir. Çünkü “ne, neyi, kimi” sorularına cevap vermiyor.

Lidyalılar parayı ilk kullanan medeniyet olmuştur. (Geçişsiz)

Frigler mimaride kullanılan malzemeyi işlemek için madenden aletler yapıyorlardı. (Geçişli)

Frigler yüksek yerlere korunaklı kaleler yaparlardı. (Geçişli)

Evler dörtgen şeklinde küçük kalelerin içinde bulunuyordu. (Geçişsiz)

Asurluların kayıtlarında Urartuların adı geçiyor. (Geçişli)

Boyalı kabartmalarla, süslü toprak levhalarla çatı ve dış cephelerin bazı kesimlerini kaplamışlardı. (Geçişli)

7.Etkinlik

Etkinlikte verilen kavramlarla ilgili bir şiir yazılacak. Yazılan şiirler imla ve noktalama yönünden değerlendirilecek. Uygun olanlar sınıf panosuna asılacak.

>> Gelecek derse hazırlık bölümündeki sorular araştırmaları için öğrencilere verilecek .

3. BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Aşağıdaki cümleleri nesnesine  göre inceleyiniz.

Kış gecesi, komşular bize oturmaya gelmişlerdi.

Annem, mücevherlerin satılmasına iyi karşılamadı.

Balkondaki çöp torbasını aşağı indirdim.

Çocukluğumdan beri dinlerim Barış Manço’ yu.

Misafirlere getirdiği kahvenin tadı çok güzeldi.

Dersin Diğer Derslerle İlişkisi

Okurken yorum yapabilme, problem çözme, düşündüğünü tasarlama, yazarken imla ve noktalamaya diğer derslerde de dikkat etmeleri sağlanır.

Türkçe Öğretmeni      16.01.19
Sefa AVCILAR Okul Müdürü  

2018-2019 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf 5. temanın (Milli Kültürümüz)  “ANADOLU UYGARLIKLARI” adlı metni günlük ders planını  buradan  indirebilirsiniz.

1 thought on “8. Sınıf “ANADOLU UYGARLIKLARI” Metni Günlük Ders Planı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir